Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:06kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomiky

Historie

Historická předchůdkyně dnešní Katedry ekonomiky Katedra zemědělské ekonomiky patřila ke třem zakládajícím katedrám Ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze, z nichž se postupně vyčleňovaly i další katedry Provozně ekonomické fakulty. Katedra ekonomiky je od vzniku fakulty jedním z významných pracovišť PEF.

Zaměření

Katedra ekonomiky patří od vzniku fakulty k základním pracovištím určujícím profil PEF. Z hlediska struktury základních a volitelných předmětů zajišťovaných katedrou dochází k permanentním změnám směrem k posílení úseku obecné podnikatelské činnosti a orientace na problematiku EU. Dochází tak k optimalizaci poměru znalostí studentů ve vztahu k zemědělství, agrobyznysu a podnikatelskému prostředí vůbec se zohledněním vstupu ČR do Evropské unie, což odpovídá stávajícím poměrům na trhu práce. Výuka povinných, fakultativních a doplňkových ekonomických předmětů je katedrou zajišťována prakticky pro studenty všech fakult a oborů, včetně regionálních středisek kombinovaného vzdělávání, v rámci bakalářského a magisterského studia, jakož i doktorského studia. Katedra je gestorem studijního oboru Evropská agrární diplomacie a významně se podílí na zabezpečení výuky a organizace MSc Agricultural Economics and Management.

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku na oborech: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Veřejná správa a regionální rozvoj, Evropská agrární diplomacie, MSc. – Agricultural Economics and Management. Povinné předměty: Ekonomika agrárního sektoru, Ekonomika podniků, Agrární politika, Ekonometrie, Ekonomika světového zemědělství, Evropská integrace, Agrární a strukturální politika. Volitelné předměty: Hodnocení podnikatelské činnosti, Světový obchod se zemědělskými komoditami, Ekonomika veřejného sektoru, Cenné papíry a burzy, Ekonomika světového hospodářství, Ekonomika a politika životního prostředí, Investice a dlouhodobé financování, Kalkulace nákladů a cen, Personální finance a investování, Prognostické metody, Systém daní, Finanční řízení podniku. Cizojazyčná výuka: Pro obor MSc. – Economics of Agribusiness, Agrarian Policy, Econometric Modelling, Business Economics. Výuka s německou terminologií: Základy podnikové ekonomiky, Ekonomika zemědělských podniků.

Výzkumná činnost

Těžiště výzkumných aktivit je v současnosti soustředěno na řešení výzkumného záměru „Ekonomika zdrojů“ podporovaného MŠMT pod číslem MSM 6046070906). Za velmi pozitivní lze považovat široké zapojení prakticky všech pracovníků katedry a doktorandů do této perspektivní formy výzkumné činnosti. Tato forma umožňuje dlouhodobější stabilizaci zaměření výzkumu katedry a současně komplexní přístup při řešení výzkumných témat na základě mezikatedrové spolupráce. Kromě toho jsou řešeny granty získané v rámci GAČR, NAZV a FRVŠ a 6. rámcového programu EU. Výsledky výzkumu jsou prezentovány pracovníky katedry ve vědeckých časopisech, na mezinárodních konferencích v zahraničí a zejména na mezinárodních konferencích pořádaných různými univerzitami v ČR.

Zahraniční styky

Podařilo se stabilizovat vysoký rozsah a funkční úroveň zahraničních partnerských vztahů. Studijní a pracovní zahraniční cesty, hrazené převážně z externích zdrojů, se stávají integrální součástí realizace rozvojových záměrů v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné. V rámci programu ERASMUS/SOCRATES má katedra uzavřeny bilaterální dohody s UNI Hohenheim, TU München, HU Berlin a BOKU Vídeň. V rámci těchto dohod se realizují výměnné pobyty pedagogů (zajištění přednášek) a studijní pobyty doktorandů a studentů.

Katedra ekonomiky participuje velmi podstatně na akcích fakultního významu, např. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, na zajištění letní školy amerických studentů, na přípravě Dne otevřených dveří ad. Katedra vykazuje i poměrně širokou spolupráci se společenskou praxí. Katedra se podílí na vzdělávání pracovníků státní správy v resortu zemědělství, a to jak personálně, tak i zpracováním studijních textů.
Autor: Ing. Jiří Jiral Datum poslední aktualizace: 23.04.2012