Pondělí 10. 12. 2018, 18:30kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra ekonomických teorií

Historie

Katedra ekonomických teorií vznikla jako nová katedra v květnu 1990. Katedru tvořilo šest pedagogických pracovníků a sekretářka. Katedru postupně vedli: doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc. a doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. V současné době je vedoucím katedry doc. Ing. Josef Brčák, CSc. Stávající počet pracovníků je 17 pedagogů, 1 externista, 7 interních a 2 externí doktorandi, dále sekretářka, knihovnice a technik. K pozitivům katedry již v 90. letech patřilo zpracování a vydání obsáhlých učebních textů, včetně matematické aplikace hlavních problémů z mikroekonomie i makroekonomie, s rozsahem více než 1000 stran. V posledních letech pak katedra vypracovala nové učebnice z předmětů mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie atd. a cvičebnice konkrétních příkladů a otázek k jednotlivým tématům z mikroekonomie i makroekonomie tak, aby základní kurzy byly plně saturovány dostupnými učebními pomůckami.

Zaměření

Katedra se soustřeďuje na seznamování studentů bakalářského a magisterského stupně zejména PEF s nejnovějšími poznatky ekonomické teorie s cílem naučit je chápat a analyzovat podstatu společenských a zejména ekonomických procesů, správně je hodnotit a na tomto základě se efektivně rozhodovat v podmínkách tržní ekonomiky.

Pedagogická činnost

Katedra zabezpečuje výuku mikroekonomických a makroekonomických základů ekonomického vzdělávání zejména na bakalářském stupni výuky, včetně volitelného kurzu Teorie firmy. Zajišťuje též makroekonomické pokračovaní výukou předmětů jako mezinárodní ekonomie, mezinárodní měnové a finanční systémy, světová ekonomika, znalostní ekonomika na magisterském studiu. V anglickém jazyce katedra zabezpečuje výuku předmětů Financial Economics, Corporate Finance, International Finance, Fundamental of Economics, International Economics, World and European Economy. Výuka je zajišťována i na distančním studiu v Praze i v detašovaných střediscích ČZU. Součástí výuky ekonomické teorie je i u bakalářského studia účast členů katedry ve funkcích místopředsedů komisí u státních bakalářských zkoušek. V doktorském studijním programu Podniková a odvětvová ekonomika KET zajišťuje zejména výuku ekonomických teorií a účastní se i examinace doktorandů ve zkušebních komisích či při obhajobě doktorských prací.

Výzkumná činnost

Katedra se významně zapojuje do vědeckovýzkumné a publikační činnosti fakulty. Jednotliví pracovníci katedry jsou řešiteli vnějších grantů a dále i grantů fakulty. Pracovníci katedry v akademické hodnosti docentů (doc. Brčák, doc. Soukup, doc. Šrédl) se též zabývají vedením doktorandů a jejich disertační prací. Katedra vychovala již celou řadu doktorandů, kteří nyní doplnili řady pedagogických pracovníků katedry, či pracují na různých postech hospodářství. Pozornost je i nadále věnována pedagogickým otázkám. Ke zkvalitnění kombinovaného studia katedra připravila metodické pomůcky.

Zahraniční styky

Katedra rozvíjí zahraniční styky formou účasti v EU programu SOKRATES - ERASMUS s Universidad Politecnica de Madrid ve Španělsku - výměna studentů. Dále pracovníci katedry rozvíjejí spolupráci se svými kolegy na zahraničních univerzitách zejména s docentkou Irenou Luobikiene z Kaunaské technologické univerzity a docentkou Siykou Chavdarovou-Kostovou ze Sofijské univerzity v Bulharsku. Pracovníci katedry se rovněž pravidelně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí.

Kromě těchto aktivit zajišťují pracovníci katedry i výuku v dalších typech speciálních i volitelných kurzů, včetně cizojazyčných kurzů pro zahraniční studenty. Katedra vypracovala magisterský studijní předmět Mezinárodní ekonomie. Katedra rovněž rozvíjí své externí vztahy s kolegiálními katedrami zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole obchodní a Bankovním institutem Vysokou školou v Praze.
Autor: Ing. Roman Svoboda Ph.D.Datum poslední aktualizace: 16.10.2013