Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:39kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra řízení

Historie

Historii katedry řízení lze sledovat od roku 1952, tj. od založení samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze a její součásti provozně ekonomické fakulty. Od počátku existence měla fakulta kromě výuky studentů v inženýrském oboru studia Provoz a ekonomika právo vědecké přípravy v oboru Průřezové a odvětvové ekonomiky (specializace ekonomika zemědělství) a právo habilitačních a profesorských řízení. Diverzifikace výuky vedla k zavádění řady předmětů, které se od počátku orientovaly dvěma směry – na širší pojetí řízení podniků a na organizaci výroby. Postupně se vyčleňovaly předměty podporující hloubku teoretického základu řízení a organizace na jedné straně (Teorie řízení, později Kybernetika v řízení) a na druhé straně předměty, prohlubující praktickou aplikaci základních poznatků (Organizace pracovních procesů, později Provoz a hospodaření podniků, Plánování apod.).

Zaměření

Katedra řízení patří svým obsahovým zaměřením i rozsahem činnosti mezi profilové katedry PEF. Zajišťuje výuku odborných předmětů ve většině oborů studia na ČZU v Praze, které mají přímou vazbu na odborné zaměření fakulty. Problematika řízení je na katedře prezentována komplexní nabídkou předmětů od teoretických základů až po provozní aspekty řízení v zemědělském podniku i v jiných podnicích agrobyznysu, a to s ohledem na potřeby budoucího uplatnění absolventů a poslání univerzity.

Pedagogická činnost

Celkově katedra nabízí 161 kursů ve většině oborů studia na ČZU v Praze. Základ výuky tvoří sedm povinných předmětů - Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků, Personální řízení, Marketingové řízení, Management, Prognostika a plánování.

Výzkumná činnost

Ve vědecko výzkumné práci se orientuje na problematiku řízení v širokém pojetí, na problematiku podnikání, manažerského vzdělávání, učící se organizace a další témata, která hrají roli při analýze konkurenceschopnosti českého zemědělství a navazujících odvětví. Východiskem pro … orientované výzkumné projekty je institucionální výzkumný záměr Zdrojový přístup k tvorbě konkurenční výhody, jehož je katedra nositelem a koordinuje činnost dalších spolupracujících kateder. Katedra řízení je posledních 12 letech nejúspěšnější katedrou PEF z hlediska získávání externích zdrojů pro financování vědecko-výzkumné činnosti Rozvíjející se vědeckovýzkumná činnost na katedře je solidním předpokladem pro studium řady doktorandů, kteří projevují trvalý zájem o DSP. Počet doktorandů mírně vzrůstá, což je dáno stoupajícím zájmem zahraničních zájemců.

Zahraniční styky

Katedra spolupracuje s praxí (zemědělskými podniky, podniky v navazujících odvětvích a institucemi nadpodnikové sféry) a má velmi dobře etablované vztahy se zahraničními univerzitami (Wageningen Agricultural University, University College Cork, University of Aberdeen, SAC Aberdeen, University of Kiel, University of Plymouth, University of Gent, Södörtörns Hogskola, Université de Metz, Ohio State University a University of Misssouri), které přinášejí bohatou výměnu zkušeností, a to jak v rámci programů koordinovaných katedrou a financovaných z prostředků PHARE a ERASMUS, tak na základě osobních kontaktů. Právě dobré osobní kontakty vedly k realizaci nového typu studia na PEF ČZU - programu „International MBA in Agribusiness“.

Katedra řízení organizačně a do značné míry i obsahově zajišťuje žádaný typ postgraduálního studia „International MBA in Agribusiness“. Z dalších činností katedry je třeba zmínit spolupráci s praxí (zemědělskými podniky, podniky v oblasti agrobyznysu i dalšími podniky a institucemi) a rozvíjení etablovaných vztahů se zahraničními univerzitami, které přinášejí bohatou výměnu zkušeností, a to jak v rámci programů koordinovaných katedrou a financovaných z prostředků ERASMUS, tak na základě osobních kontaktů (Wageningen University, University College Cork, SAC Aberdeen, University of Plymouth, University of Kiel, ENESAD Dijon, University of Agriculture, Paris-Grignon, TU München, University of Gent, BOKU Wien, ESSEC Institut Cergy Pontois).
Autor: Ing. Václav Švec Ph.D.Datum poslední aktualizace: 20.07.2007