Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:38kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačních technologií

Historie

Katedra vznikla historicky z Katedry účetnictví a financí. Postupem času začaly mít předměty související s informačními systémy a jejich projektováním převahu nad účetnictvím, proto byla v roce 1980 katedra přejmenována na Katedru informačních soustav a využití počítačů (KISVP). V návaznosti na prohlubující se specializaci se tento útvar v roce 1991 rozdělil na Katedru informatiky (KI) a Katedru obchodu a financí (KOF). Katedra informatiky byla v roce 1998 dále rozčleněna na tři samostatné jednotky: Katedru informačních technologií (KIT), Katedru informačního inženýrství (KII) a Středisko informačních služeb (SIS).

Zaměření

Katedra informačních technologií (KIT) se svým zaměřením - pedagogickou činností, vědecko-výzkumnou činností, poradenstvím, spoluprací s firmami a centrálními institucemi - řadí mezi profilující katedry Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Odbornou a pedagogickou činnost katedry zajišťuje 16 pedagogů, 6 techniků a 12 posluchačů doktorského studia - z toho 7 interních. KIT dále spolupracuje s řadou externích pracovníků a odborníků v oblasti ICT. Hlavním posláním KIT je výchova odborníků a vědeckovýzkumná činnost v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií při řízení sociálních a ekonomických procesů.

Pedagogická činnost

KIT garantuje celouniverzitní předměty Informatika I a Informatika II a dalších 7 specializovaných předmětů v bakalářském stupni studia na PEF. V magisterském stupni studia katedra zabezpečuje 6 povinných předmětů a tři komplexní předměty SZZ (např. Internetové a sítové technologie) a dále nabízí 7 volitelných předmětů, které umožňují užší specializaci v oblasti ICT. Katedra zajišťuje 4 odborné předměty v rámci doktorských studijních programů.

Výzkumná činnost

Výzkum KIT se orientuje především na tyto oblasti:

Informační management - aplikace nových informačních a komunikačních technologií v agrobyznysu,

e-learning - systémy pro podporu výuky,

portálová řešení - rozvoj agrárního WWW portálu Agris.cz,

internetové technologie a web design - Java a XML,

elektronické obchodování (e-commerce),

bezpečnost informačních systémů a její zajištění.

Katedra organizuje každoročně mezinárodní workshop na aktuální téma. Např. v roce 2007 Internet, výuka a videokonference.

Zahraniční styky

Katedra spolupracuje s několika partnerskými institucemi v zahraničí. Mezi hlavní partnery patří: AgroParisTech a ENESAD Dijon (F), FUSAGx Gembloux (B), UNI DEBRECEN (H), UNI SIBIU (RO), SGWW Varšava (PL), BOKU Vídeň (A), UNI Hohenheim (D).

KIT spolupracuje s předními firmami v oboru ICT (HP, Microsoft, Novell, IBM,,…). Dále je rozvíjena spolupráce s VŠE, MZLU Brno, SPU Nitra, VÚZE, ČAZV, ČSÚ, ČSSI a dalšími partnery. Mezi ostatní činnosti KIT patří i rozsáhlá poradenská a konzultační činnost v oblasti ICT, zajišťování kurzů ICT v rámci celoživotní vzdělávání a kurzy ECDL (European Computer Driving Licence).
Autor: Ing. Pavel Brom Datum poslední aktualizace: 08.11.2007