Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:17kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra systémového inženýrství

Historie

Ve vývoji katedry systémového inženýrství (KSI) (původně katedry operační a systémové analýzy (KOSA)) se odráží celosvětový vývoj v oblasti využívání exaktních metod a modelů při ekonomickém vyhodnocování. PEF ČZU (dříve Vysoká škola zemědělská, VŠZ) v Praze zahájila, jak je všeobecně známo, svoji činnost v roce 1952. V roce 1955 byla oficiálně zřízena katedra statistiky a účetnictví, přičemž v roce 1955 se účetnictví oddělilo jako samostatná katedra a tím vznikla i samostatná katedra statistiky.Na této katedře se někteří pracovníci začali od 60tých let intenzivně zabývat o ekonomicko - matematické metody a tak od školního roku 1962/63 byl zaveden nový předmět: Lineární programování a katedra statisticky a matematických metod. roce 1966 vzniká z části pracovníků katedry statistiky nová katedry vědeckého programování, neboť se ukázalo, že jde o samostatný vědní obor, který se velmi rychle vyvíjí. Postupně, jak se rozšiřovala a měnila obsahová náplň předmětů vyučovaných katedrou, se ukázal původní název katedry málo výstižný a tak v roce 1969 byl zaměněn na výstižnější název - Katedra operační a systémové analýzy.

Zaměření

V současné době je katedra samostatným pracovištěm a řadí se tak mezi obdobné katedry na jiných vysokých školách, kde existují pod různými názvy (např. katedra matematických metod (FM Jindřichův Hradec), katedra matematických metod v ekonomice (VŠB - Technická universita Ostrava), katedra systémové analýzy resp. katedra ekonnometrie (VŠE Praha). apod.) Je zřejmé, že postavení každé katedry závisí na dané struktuře příslušné fakulty a jejím obsahovém zaměření. Katedra se snaží o syntézu výuky exaktních nástrojů jak pro ekonomii, tak pro řízení a obchod v oblasti APK Katedra působí na Provozně ekonomické fakultě v Praze i v jejích centrech distančního vzdělávání (Cheb, Hradec Králové, Most, Klatovy, Jičín) a na Technické fakultě v Praze v těchto oblastech: výuka teoretického základu matematických metod v ekonomii, výuka aplikací se zaměřením na APK rozvíjení metodických přístupů k řešení rozhodovacích problému spolupráce na vědecko výzkumné činnosti spolupráce v oblasti vysokoškolské pedagogiky.

Pedagogická činnost

Od roku školního roku 2002/2003 se na fakultě vyučuje nový magisterský studijní obor Systémové inženýrství, jehož je katedra odborným garantem. Mezi profilové předměty tohoto oboru patří z velké části právě předměty KSI, především Teorie systémů a aplikovaná systémová věda, Systémová analýza, Matematické metody v ekonomii, Rozhodovací modely, Systémy pro podporu rozhodování, Stochastické a simulační modely, Metody projektového řízení, Měkké přístupy a fuzzy modelování, Logistické systémy. Na všech ostatních studijních oborech fakulty se katedra podílí výukou minimálně dvou povinných předmětů. Kromě toho si studenti mohou vybrat z velké škály předmětů volitelných jak oblastí matematických základů operačního výzkumu, softwarové podpory metod operačního výzkumu, systémové analýzy a modelování a aplikací v APK). Katedra se rovněž podílí předmětem „Decision Support Systems“ a Mathematics for Economists na výuce v angličtině, na oboru EAM. Naprostá většina výuky je podpořena moderním softwarem ať již z oblasti profesionálních celků (MS Project, Lindo, MS Excel Solver, QSB) tak softwarem vlastní provenience. Některé softwarové celky z produkce katedry se postupem času staly i komerčně využívanými jak v ČR tak v zahraničí – především produkt LINKOSA.

Výzkumná činnost

Ve výzkumné činnosti se katedra orientuje zejména na získávání grantů ve spolupráci s dalšími institucemi domácími (MZe, VŠE Praha, MZLU Brno, VÚZE Praha). V současné době se podílí na řešení výzkumného záměru MŠMT "Informační a znalostní podpora strategického řízení", ale především zahraničními - viz Zahraniční styky. Někteří pracovníci obdrželi v minulých letech mnoho významných grantových úkolů jak od organizací domácích - Fondu rozvoje vysokých škol, Národní agentury pro zemědělský výzkum, ESF - tak především od organizací evropských. Katedra se v minulých letech podílela i garantovala několik projektů v rámci programu Leonardo da Vinci (Open Distance Learning Module for Management Science“, PTLE, Fadertic, VE-CON, Tranee, YET, Building Bridges), programu Interreg (Ciberstrategy) dále projektů v rámci Pátého i Šestého rámcového programu EU (PRISMA, Beep, e-User, e-Inclusion).

Zahraniční styky

Mezi nejaktivnější zahraniční partnery katedry patří především: Slovenská polnohospodarská univerzita Nitra; Universita zemědělských věd (BOKU) Vídeň, Rakousko; Etablissement National d Enseignement Superieur Agronomique de Dijon, Francie; Universita degli Studi di Udine, Itálie; Inniciativas Innovadoras, Pamplona, Španělsko; Danish Technological Institute, Kodaň, Dánsko; Dedalo Fundation, Tudela, Španělsko, University of Szeged Maďarsko; University of Patras, Řecko; Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, Island; Austrian Academy of Sciences, Rakousko; University of Bremen, Německo; Local Futures Group, London, UK; University of Aveiro, Portugalsko; Telefónica Investigación y Desarrollo, Španělsko; NETU Consultants and University of Cyprus, Kypr; TREBAG Property and Project Management, Maďarsko; A.L.P. PECA d.o.o., Slovinsko; Technical University of Košice, Slovensko; RAND Europe, Holandsko; Steppingstones, Belgie; Institute of Technology, Carlow, Irsko; Forus Digital Business Consulting, Itálie; Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko; Centre for Urban and Regional Sociology, Rumunsko; ASM – Market Research and Analysis Centre, Polsko ; Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko; Vilnus Gediminas Technical University, Litva.

Autor: doc. Ing. Jan Bartoška Ph.D.Datum poslední aktualizace: 20.12.2010