Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:00kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra práva

Historie

Právo se jako 1. semestrový předmět vyučovalo na Vysoké škole zemědělské již od roku 1961. Samostatná katedra práva vznikla v roce 1968. V letech 1976 až 1985 byla výuka zemědělskodružstevního práva politicky protěžována a katedra se stala jedním z významných center tohoto oboru. V roce 1985 se také otevřela veřejnosti formou kurzů pro vedoucí pracovníky zemědělských podniků. Od roku 1989 se zájem studentů o výuku práva zvyšoval takovou měrou, že v letech 1992/1993 již 60 studentů absolvovalo volitelnou dílčí státní zkoušku z předmětu "Právní úprava podnikání" a tento zájem přetrvává i v řadě jiných předmětů podnes. Od vzniku katedry do současnosti se ve vedení katedry postupně vystřídali prof. JUDr. Pavel Vokatý, CSc., doc. JUDr. Zbyněk Kieseweter, CSc., JUDr. Ing. Jiřina Homolková,CSc. a od roku 2000 je vedoucím katedry JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Zaměření

Posláním katedry práva je předat studentům základní rozsah právních znalostí, které jsou nutné pro jejich budoucí uplatnění. Soustava předmětů byla na všech fakultách přebudována tak, aby byly zabezpečeny návaznosti jednotlivých předmětů vyučovaných katedrou a studenti získali ucelený teoretický základ a na něj navazující podrobnější znalosti o jednotlivých právních odvětvích. Katedra práva je nejen největším šiřitelem dílčích právnických znalostí pro neprávníky v ČR, ale díky svému výukovému profilu si udržuje i vysokou kvalitatitvní úroveň při sledování nejnovějších právních trendů, souvisejících s implementací evropského práva do legislativního rámce ČR.

Pedagogická činnost

Obecná část studia: Pro všechny fakulty (kromě ITSZ) katedra práva zajišťuje jak v rámci řádného studia, tak pro studenty dálkového studia, výuku předmětu „Základy právních nauk“. Jeho cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR a naučit je orientovat se v právních předpisech. Specializační část studia: Specializační část studia zahrnuje předměty, které se podrobněji zabývají jednotlivými oblastmi práva významnými zejména z hlediska podnikání. Studenti mají možnost složit dílčí závěrečnou zkoušku z práva. Pro každý studijní obor v rámci PEF je vytvořen státnicový koridor, do kterého jsou zařazeny příslušné předměty z nabídky katedry práva.

Výzkumná činnost

Ve vědeckovýzkumné oblasti katedra spolupracuje na interdisciplinárních tématech s ostatními katedrami a hledí si vlastní cesty zejména v oblasti zemědělského práva a práva životního prostředí.

Zahraniční styky

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit je bezesporu spolupráce se Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře. Členové katedry práva se aktivně účastní konferencí, pořádaných Provozně ekonomickou fakultou, zejména pak právní sekce mezinárodní konference Agrární perspektivy. Tato sekce je pod patronátem katedry práva PEF ČZU. Podobně jako se slovenští kolegové účastní konferencí u nás, vystupují i někteří členové naší katedry na konferencích pořádaných na Slovensku.

Univerzita třetího věku Specializované kurzy pro interesovanou a odbornou veřejnost Praxe a exkurze
Autor: Ing. Pavel Brom Datum poslední aktualizace: 04.07.2006