Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:39kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra obchodu a financí

Historie

Katedra obchodu a financí vznikla v r.1991 z důvodů restrukturalizace a transformace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Odborné zaměření katedry dalo dobrý předpoklad k dotváření odborného profilu absolventa Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a to zejména prostřednictvím obchodních a finančních disciplín. Katedra vytvořila v krátké době systémový rámec odborných předmětů, které zahrnovaly oblasti obchodu, marketingu a financí jak v základní teoretické rovině, tak i v praktických aplikacích. Oblast studijního a vědeckého zájmu se nesoustředil pouze na agrární sektor. S rozvojem otevřenosti trhu ČR katedra kladla důraz zejména na základní teoretická východiska, která byla uplatnitelná i v ostatních odvětvích, např. v bankovnictví, finančnictví, zahraničním obchodě, v malém a středním podnikání, později v polovině 90. let katedra rozšířila své zaměření na rozvíjení teoretických poznatků, které byly žádány praxí a rozvojem trhu práce v mezinárodním kontextu.

Zaměření

Katedra patří mezi profilová pracoviště nejen fakulty , ale i univerzity. Poskytuje výuku na všech úrovních bakalářského, magisterského a doktorandského studia v disciplinách zaměřených na obchod, finance, systém daní, účetní systémy, jakost a certifikaci potravin, kontrolu jakosti zemědělských produktů. Ve výuce jsou využívány moderní softwarové produkty. Výzkumná činnost je zaměřena jednak na faktory rozvoje mezinárodního obchodu agrárního sektoru a návazných odvětví a jednak na ekologicky a trvale udržitelný rozvoj v zemědělství.

Pedagogická činnost

V současné době katedra vzdělává studenty k systémovému chápání podnikových a směnných procesů - zbožních, finančních a informačních. Situace v ekonomice českého agrárního sektoru vyžaduje připravit studenty schopnostmi a dovednostmi pro úspěšnou koordinaci těchto procesů a to i nad rámec uvedeného prostoru. Pracovníci katedry neustále rozvíjejí obsahové stránky předmětů, které tvoří nejen teoretický základ, ale především prohlubují odbornou specializaci studentů. Zájem studentů o studium předmětů zabezpečované katedrou převyšuje kapacitní možnosti katedry.

Výzkumná činnost

Katedra se podílí na řešení vědeckovýzkumných úkolů fakultního a interního výzkumu. Na katedře jsou řešeny externí i interní granty přidělené z Fondu rozvoje vysokých škol, Grantové agentury České republiky a grantové agentury PEF z oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti. Publikační činnost katedry je spojena s aktivní účastí na konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí.

Zahraniční styky

Spolupráce katedry v mezinárodním měřítku je zaměřena na špičková pracoviště zahraničních univerzit.

Spolupráce a poradenská činnost s odbornou praxí v oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti potravin. Katedra pořádá odborné semináře a konzultace pro podnikatelské subjekty nejen z oblasti zemědělství. V rámci exkurzí a praxí studentů navazuje nové kontakty s významnými zemědělskými a potravinářskými subjekty.
Autor: Ing. Ladislav Šána Datum poslední aktualizace: 14.07.2006