Pondělí 10. 12. 2018, 20:26kontakt

Fakulty » Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačního inženýrství

Historie

Katedra informačního inženýrství vznikla na podzim 1998 rozdělením katedry informatiky na dva subjekty, jako reakce na potřebu jednak specializované odborné výuky v inženýrském studijním oboru Informatika a současně hromadné výuky základů informatiky pro ostatní obory fakulty a školy. Těžiště práce Katedry informačního inženýrství leží v pedagogické činnosti. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském, inženýrském a doktorském stupni studia na PEF i jiných fakultách. Katedra informatiky má v současné době 10 stálých pedagogů, 2 techničky a 19 doktorandů.

Zaměření

Pracovníci katedry se podílejí na výzkumných aktivitách a poradenství. Celkové výzkumné zaměření katedry se orientuje na následující tematické okruhy:
• metody zavádění informačních systémů
• měření a hodnocení jakosti informačních systémů
• objektové modelování
• počítačová typografie
• geografické informační systémy pro podporu rozhodování
• expertní systémy
• problematika e-learningu
• aplikace umělé inteligence
• informační podpora okrajových zemědělských činností
Jednotícím principem všech těchto tematických okruhů je možnost uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském komplexu se zřetelem na specifické atributy zemědělského prostředí. Dalším jednotícím principem je zohlednění geografické povahy většiny zemědělských dat a potřeba hledat účinné nástroje pro jejich efektivní analýzu a využití při podpoře rozhodování vrcholového managementu

Pedagogická činnost

Katedra informačního inženýrství vyučuje celkem 30 odborných informatických předmětů pro bakalářské a inženýrské studium na provozně ekonomické fakultě a technické fakultě ČZU. Z toho 10 předmětů je vyučováno kompletně v anglickém jazyce.

Výzkumná činnost

Pedagogičtí pracovníci katedry informačního inženýrství se podílejí na řešení úkolů výzkumného záměru “Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství” a na řešení grantů, které katedra v posledních třech letech získala. Jde např. o následující tematická zaměření:
• koncepce rozvoje a metody budování universitních IS
• vybrané aspekty distančního vzdělávání
• otázky licenční politiky na SW produkty a služby
• některá zobecnění v teorii měření
• elektronický obchod
• jakost a bezpečnost informačních systémů
• mezinárodní normalizaci jakosti software
• objektově orientovanée vývojovée prostředí
• zhodnocení přínosů objektově orientovaného přístupu k modelování business procesů a business-proces reengineeringu
• využití jazyka Smalltalk a objektových databází
• přechod od konceptuálního modelu k návrhu softwarových objektů pomocí metodiky BORM
• možnosti použití neuronových sítí pro rozhodování
• logický a neuronový přístup k umělé inteligenci
• použití neuronových sítí v kryptografii a v data mining
• metody modelování znalostí
• využití prostorových dat při správě území a regionálním rozvoji
• geografickému modelování
• multikriteriální klasifikace a modelování příznakového prostoru
• některé aspekty zpracování obrazu jako nejrozšířenějšímu zdroji dat pro databáze GIS
• expertní systémy pro pěstování žampionů a chov včel
• expertní elementy zemědělských multimediálních systémů
• problematika zpětné vazby v e-learningu

Zahraniční styky

Katedra informačního inženýrství dlouhodobě spolupracuje s obdobně zaměřenými katedrami ČVUT a VŠE v Praze, s VŠCHT v Praze, s MZLU v Brně i s VŠB-TU Ostrava. Dalšími partnery Katedry informačního inženýrství na poli výzkumných a pedagogických aktivit jsou následující instituce:
• Radiomobil ČR
• EUNIS-CZ
• University of Agriculture Athens
• University and Research Wageningen
• University of Loughborough, Faculty of Science, Dept. of Computer Science
• Technická Univerzita Košice, Katedra kybernetiky a umělé inteligence
Spolupráce se zahraničními univerzitami je každoročně zajišťována i řadou přijatých návštěv zahraničních odborníků a zahraničních cest členů katedry.

Mezi další aktivity členů katedry patří:
• publikační činnost
• řešení vědeckých grantů
• organizace vědeckých a odborných akcí
• členství ve vědeckých radách
• členství ve redakčních radách věd.časopisů
• členství v komisích grantových agentur
• členství ve vědeckých společnostech
• členství v mezinárodních organizacích
• členství v organizačních a programových výborech celostátních konferencí
• externí výuka na ostatních univerzitách
• spolupráce s výzkumnými ústavy AV ČR
• a další aktivity
Autor: Ing. Pavel Brom Datum poslední aktualizace: 03.07.2006