Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:39kontakt

Fakulty » Fakulta tropického zemědelství

Katedra udržitelných technologií

Historie

Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří kateder Institutu tropického a subtropického zemědělství spolu s katedrou živočišné produkce tropů a subtropů a s katedrou rostlinné produkce tropů a subtropů. Od počátku svého vzniku zajišťovala katedra výuku předmětů a výzkum v oblasti zemědělského inženýrství, zemědělských technologií a ekonomiky ještě jako katedra Inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova tropů a subtropů, která zanikla v roce 2008 rozštěpením na dvě katedry, a sice katedru udržitelných technologií a katedru ekonomického rozvoje se zaměřením na tropické a subtropické oblasti či rozvojové země. Do roku 1989 studovali na katedře Udržitelných technologií (KUT) především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program otevřen také pro české studenty.

Zaměření

KUT se v současné době zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v oblastech tropů a subtropů a rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných energií a v neposlední řadě i jejich dobrá adopce ze strany příjemce.

Pedagogická činnost

KUT se podílí na výuce ve většině akreditovaných oborů ITS. Je hlavním garantem dvouletého navazujícího magisterského oboru „Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů“. V současné době zajišťuje výuku cca 15 předmětů v bakalářském a magisterském stupni. Výuka většiny předmětů probíhá v anglickém jazyce. Kromě výše uvedených předmětů se katedra podílí i na výuce doktorských předmětů. Zajišťuje i výuku pro zahraniční studenty v rámci speciálních výměnných programů jako např. LLP ERASMUS. V neposlední řadě se podílí na výuce Univerzity třetího věku.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na vhodné technologie ve venkovských oblastech tropů a subtropů. Vhodné technologie v zemědělství jsou takové, které mají přijatelné pořizovací náklady pro místní obyvatelstvo a současně využívají lokální zdroje (materiálové, energetické, lidské) způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lidskou společnost a životní prostředí. V souladu s tím se výzkum zabývá užitím obnovitelné energie pro zemědělskou produkci, zpracováním organického odpadu ve venkovských oblastech i monitorováním neadekvátních zemědělských systémů ve vztahu k jejich dopadům na životní prostředí v tropických a subtropických oblastech. KUT se orientuje i na problematiku snižování chudoby v rozvojových zemích. V současné době je převážná část výzkumu katedry financována z projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR), kdy katedra řeší nebo se podílí na řešení pěti projektů. Další financování plyne z vnitřních grantů ČZU v Praze. V oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra s ostatními fakultami ČZU v Praze, dále s výzkumnými ústavy v ČR, a to především s Výzkumným ústavem zemědělské techniky (VUZT) a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VURV).

Zahraniční styky

V rámci zahraniční odborné spolupráce udržuje katedra kontakty s vědeckými pracovišti CNEARC a AGROPOLIS, Montpellier, Francie. Dále s katedrou zemědělského inženýrství ve Witzenhausenu, University Kassel, SRN, s katedrou mechanizace zemědělské fakulty polytechnické university ve Valencii, Španělsko, s Institutem zemědělsko-ekologického inženýrství ALTERRA, Wageningen, Nizozemí. Při řešení projektů ZRS je katedra v kontaktu s celou řadou partnerských institucí v zemích příjemců rozvojové pomoci. Pracovníci katedry zajišťují kontakt a spolupráci s profesionální nevládní organizací NATURA (Network of European Agricultural Tropically and Subtropically Oriented Universities and Scientific Complexes Related with Agricultural Development), jejíž členy jsou rektoři a profesoři universit, ředitelé výzkumných ústavů a čelní experti v oblasti tropického a subtropického zemědělství ze zemí EU. Velmi významné jsou i kontakty katedry s FAO (Food and Agriculture Organization) a UNIDO (United Nations Industrial Development Organiozation).

Autor: doc. Ing. Jan Banout Ph.D.Datum poslední aktualizace: 09.01.2009