Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:45kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra elektrotechniky a automatizace

Historie

Katedra s původním názvem Katedra elektrifikace vznikla v roce 1952. Prvotním úkolem bylo vybavení katedry základním technickým zařízením, elektronickými přístroji, měřicí a přístrojovou technikou pro pedagogickou a výzkumnou činnost. V roce 1960 dochází ke sloučení s Katedrou využití strojně traktorového parku do Katedry vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. V roce 1965 došlo k rozdělení a Katedra elektrotechniky a automatizace fungovala samostatně až do roku 1970, kdy došlo k opětovnému spojení kateder pod název Katedra vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. Dynamický rozvoj výpočetní a automatizační techniky spojený s potřebami absolventů fakulty pro praxi byl základním důvodem návrhu vedení fakulty pro znovuzřízení samostatné Katedry elektrotechniky a automatizace. Katedra byla ustanovena ke dni 1.9.1986. V roce 1986 bylo zavedeno pětileté mezioborové studium Mechanizační fakulty VŠZ a Fakulty strojní ČVUT s názvem „Automatizace a robotizace technologických procesů v zemědělské výrobě". Katedra též organizovala a zajišťovala pětisemestrové postgraduální studium s názvem Mikroelektronika a automatizace v zemědělství. V roce 1993 na základě potřeb praxe a zkušeností z mezioborového studia MF VSZ a FS ČVUT katedra elektrotechniky a automatizace sestavila a do dnešní doby garantuje studijní plán specializace „Automatizační a řídicí technika“.

Zaměření


Katedra elektrotechniky a automatizace se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblastech aplikované elektrotechniky, elektrických pohonů, elektroenergetiky, elektrických měření, modelování a simulace systémů, automatizace, robotizace a pružných výrobních systémů.

Pedagogická činnost

Katedra zabezpečuje výuku 19 předmětů ve všech šesti studijních oborech fakulty uskutečňovaných v řádné a kombinované formě studia a l předmět fakulty lesnické a environmentální ve studijním oboru Dřevařské inženýrství. Prof. Volf je garantem jednoho předmětu v rámci studijního oboru „Technology and Environmental Engineering“ vyučovaného v anglickém jazyce. Prof. Bohuslávek je garantem studijního oboru „Informační a řídicí technika v APK" (dále jen IRT v APK). Prof. Volf byl garantem studijního zaměření Automatizační a řídicí technika. Pracovníci katedry jsou autory řady vysokoškolských skript. Na katedře jsou vytvářeny moderní učební pomůcky (např. učební texty na CD, přípravky, modely a návody pro laboratorní cvičení apod.). Ve výuce je využívána výpočetní a audiovizuální technika. Pedagogové katedry jsou každoročně vedoucími a oponenty řady diplomových prací a od r. 2006 také řady bakalářských prací. Katedra na základě žádosti Prof. Grosse z FLE zajišťuje vybraná elektroenergetická měření pro některé diplomanty katedry lesní těžby.

Výzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována na energeticky úsporné systémy, elektrické vlastnosti masa skotu ve vztahu k obsahu tuku, racionalizaci spotřeby elektrické energie, efektivní využívání obnovitelných energetických zdrojů, regulaci elektrických pohonů, zavádění automatizační, informační a řídicí techniky, modelování a simulace systémů, elektronické měřicí přístroje. Katedra nabízí odborné konzultace v oblastech vědeckého zaměření svých pedagogů. V rámci doktorského studijního programu fakulty je katedra garantem jednoho společného předmětu pro všechny doktorské studijní obory. Katedra má tři pracovníky v oborových radách studijních oborů doktorského studijního programu.

Zahraniční styky

Katedra úzce spolupracuje v pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti s partnerskou Katedrou elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technické fakulty SPU v Nitře. Pracovníci katedry se pravidelně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí. Systém PLANTOGRAF v07, který je vyvíjen na katedře, získal v roce 2009 pro ČZU stříbrnou medaili na Mezinárodním veletrhu inovací a investic v Moskvě a v roce 2010 dvě medaile na mezinárodní výstavě vynálezů iENA v Norimberku - zlatou IFIA a stříbrnou iENA.

Autor: Datum poslední aktualizace: 14.01.2011