Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:39kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra technologických zařízení staveb

Historie

Zaměření

Katedra technologických zařízení staveb je jedinou katedrou na České zemědělské univerzitě v Praze, která má ve své náplni oblast strojního a technologického vybavení pro chov hospodářských zvířat, techniku a technologii zpracování zemědělských produktů, techniku vytvářející vhodné vnitřní prostředí staveb, výrobu potravin, související oblast dopravy, manipulaci včetně skladování a také metody a postupy zpracování popř. likvidace odpadů.

Pedagogická činnost


Katedra technologických zařízení staveb garantuje a řídí výuku ve dvou oborech:
Technologická zařízení staveb
Tento obor Autorizační rada české komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě uznala jako požadované vzdělání autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků. Absolventi na základě výše uvedeného studia a následné praxe získají autorizované oprávnění v oboru „Technologických zařízení staveb“ a samostatně navrhují v souladu se zákonem „České národní rady“ č. 360/1992 Sb. novou výstavbu, nebo inovaci výrobních linek rozhodujících zemědělských provozů a potravinářských provozů jako například mlýnů, pekáren a cukráren, cukrovarů, čokoládoven, škrobáren, sladoven, pivovarů, lihovarů, nealkoholických nápojů, mlékáren, tukových závodů, porážkových linek a závodů na zpracování masa.
Studijní obor TZS je dvoustupňový. V prvním tříletém bakalářském stupni lze získat titul Bc. a v navazujícím dvouletém magisterském stupni lze získat titul Ing.
Předměty bakalářského studia jsou vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly základní teoretické znalosti a dostatečný odborný základ pro přímé uplatnění absolventa v praxi.
Předměty magisterského studia prohlubují znalosti získané bakalářským studiem a podstatně rozvíjejí odbornou kvalifikaci pro zvolenou specializaci. Ze specializovaných profilových předmětů jsou to zejména Dopravní a manipulační stroje, Technika prostředí, Technologická zařízení staveb pro živočišnou výrobu, Technologická zařízení potravinářských staveb, Roboty a manipulátory či Technologie chladírenství. Tyto základní oborové předměty jsou doplněny souborem ekonomicko-manažerských předmětů jako Ekonomika podniků, Management a marketing, Pracovní právo či Účetnictví a finanční hospodaření.
Technika a technologie zpracování odpadů
Cílem je vychovávat studenty na technickém základě schopné zejména navrhovat komplexní řešení inovace nebo výstavby výrobních linek odpadového hospodářství a jejich návaznost na stavby a inženýrské sítě. Absolventi po získání odborné praxe v požadovaném rozsahu splní předpoklady pro projekční i realizační činnost inženýrů činných ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/92 Sb. Přínos tohoto oboru pro praxi spočívá v novém odborném profilu absolventů, kteří jsou schopni na strojním základě navrhovat komplexní inovace popř. výstavbu, rekonstrukci a řešit projekční a provozní otázky podniků zabývajících se zužitkováním odpadů.
Studijní obor TTZO je dvoustupňový. V prvním tříletém bakalářském stupni lze získat titul Bc. a v navazujícím dvouletém magisterském stupni lze získat titul Ing.
Předměty bakalářského stupně studia jsou vybrány a pečlivě sestaveny tak, aby studentům poskytovaly základní teoretické vědomosti pro případné další studium, a aby také zahrnovaly i dostatečný odborný základ, garantovaný vykonáním státní bakalářské zkoušky, pro přímé uplatnění absolventa v praxi.
Předměty navazujícího magisterského studia výrazně prohlubují znalosti získané v průběhu studia na bakalářském stupni a podstatně rozvíjejí odbornou kvalifikaci pro zvolenou specializaci. Kromě odborných předmětů profilujících absolventa do dané oblasti (Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství I+II, Termické zpracování odpadů, Zpracovny nekovového odpadu, Zpracovny kovového odpadu, Odpady a jejich využití atd.) jsou do studijního plánu zařazeny rovněž základní manažerské předměty (Ekonomika podniků, Management a marketing, Účetnictví a finanční hospodaření, Pracovní právo, aj.), což dává dobré předpoklady pro uplatnění absolventa v manažerských pozicích v oblasti zpracování odpadů.
V pedagogické oblasti katedra dále zajišťuje výuku odborných předmětů pro ostatní obory na technické fakultě a také na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a provozně ekonomické fakultě.

Výzkumná činnost

Oblasti výzkumu, ve kterých bylo dosaženo významných, příznivě hodnocených výsledků, jsou již řadu let orientovány na dojicí zařízení, na problémy spojené s energetickými požadavky drcení krmných komponent a disperzity vzniklého produktu a na záležitosti týkající se techniky prostředí staveb. Nové obory výzkumných aktivit katedry směřují k obalové technice, technice zpracování odpadů a technologií minipivovarů.
Katedra technologických zařízení staveb se ve vědecko výzkumné činnosti, vedle dalších zájmových okruhů, zabývá v širším rozsahu také otázkami racionálního zpracování a využití odpadů ze zemědělské, lesnické a potravinářské produkce již několik let. V této oblasti bylo dosaženo významných, příznivě hodnocených výsledků, které jsou již řadu let orientovány nejen na techniku zpracování odpadů. Úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem zemědělské techniky – VÚZT, v.v.i., Výzkumným ústavem živočišné výroby – VÚŽV, v.v.i. a Výzkumným ústavem potravinářským Praha –VVÚPP, v.v.i.. Podílí se na projektech MZe ČR - Národní agentury pro zemědělský výzkum.
V návaznosti na výsledky spolupráce s VÚZT z předcházejících let a na současnou spolupráci této oblasti přineslo řešení nové poznatky, z nichž byla již řada také publikována nebo sloužila jako podklad pro vývoj zařízení pro fyzikálně-mechanickou úpravu alternativních paliv, a to především rostlinného původu (výroba štěpky, briket, sklízeč konopí, spalovací zařízení stébelnin, dřevin a pelet, algoritmus stanovení emisí za normálních podmínek, výroba biopanelových desek ze slámy a dalších stébelnin, získávání alternativních paliv).
Součástí výzkumných aktivit katedry je poskytování poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zvláštní pozornost je věnována k ochraně ovzduší - stanovení emisních koncentrací při spalování směsi organických odpadů a paliv rostlinného původu. Dále katedra poskytuje poradenskou činnost v oblastech živočišné produkce a výroby potravin.

Zahraniční styky

Katedra technologických zařízení staveb má mnoho kontaktů po celém světě. Domácí studenti jsou motivováni ke studiu v zahraničí. Častými hostitelskými zeměmi jsou: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Turecko, Španělsko, Rusko, Litva, Polsko, USA atd. Studenti zpravidla využívají možností studijních pogramů Erasmus.
Katedra poskytuje rovněž program pro mezinárodní studenty. Každému zahraničnímu studentu je věnována přiměřená péče.

Katedra má k dispozici speciální učebnu vybavenou základní didaktickou technikou (video, TV, projektor, diaprojektor a další.) Součástí katedry jsou i výzkumné laboratoře se speciálním vybavením, které umožňují názorné demonstrace dojících technologií a následné zpracování mléka, zpracování zrnin pro krmné účely a laboratoř pro environmentální engineering. Další výzkumné laboratoře jsou zaměřené na recyklaci elekroodpadů, termické využití odpadů a dynamometrického měření. Katedra má také akreditovanou Laboratoř olfaktometrických měření.
Součástí katedry je Laboratoř potravinářské techniky - "Výzkumný a výukový minipivovar". Tento minipivovar byl postaven primárně pro výuku studentů oboru „Technologická zařízení staveb“.
Kromě výše uvedených laboratoří a učeben katedra disponuje takzvanou „demonstrační halou“, ve které jsou studentům předváděny kompletní linky a strojní vybavení užívané v živočišné výrobě.
Čtyři speciální učebny pro výuku programování a obsluze počítačů jsou nedílnou součástí katedry. Učebny jsou vybaveny počítači v síti, stálou možností připojení k internetu a dalšími IT prvky. Počítačové laboratoře v neposlední řadě slouží i při výzkumu.
Autor: Ing. Michal Hruška Ph.D.Datum poslední aktualizace: 18.01.2011