Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:35kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra matematiky

Historie


Stránky katedry matematiky: http://katedry.czu.cz/km/
Katedra matematicko-fyzikální vznikla v r. 1952, tj. v roce vzniku fakulty. S rozvojem nových fakult stoupal i počet studentů a tím i pracovníků a katedra matematiky se osamostatnila. Na místě vedoucího katedry se postupně vystřídali prof. Mikan, doc. Růžička, doc. Kamarýt a prof. Slavík (dodnes). K nejradikálnějším změnám na katedře docházelo po roce 1989, a to jak v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, tak i personální. V pedagogické činnosti byly tyto změny vynuceny vznikem nových studijních oborů na všech fakultách a po mnoha letech návratem Lesnické fakulty na VŠZ. Ve vědecko-výzkumné činnosti začínaly převládat teoretické práce v různých oblastech matematiky, což bylo zásluhou nového vedoucího katedry doc. Slavíka (byl jmenován do funkce vedoucího katedry v r. 1990), který na katedru získával jednak zkušené a teoreticky zdatné pracovníky, působící na katedře interně i externě, a mladé pedagogy, které postupně zařazuje do doktorského studia. Současně dává prostor i ostatním pracovníkům katedry k získání vědeckých i pedagogických hodností. Právě větší počet odborně zdatných pracovníků umožňuje katedře častější a širší styk s vědeckými institucemi a vysokými školami u nás i v zahraničí. Výsledkem toho jsou odborné konference pořádané katedrou matematiky ČZU i účast některých pracovníků na obdobných konferencích v zahraničí a v neposlední míře i vědecké stáže mimo území České republiky. Z toho pak plyne nárůst publikační činnosti těchto pracovníků v naší i zahraniční odborné literatuře.

Zaměření

Pedagogická činnost

Katedra matematiky zajišťuje výuku základních kurzů matematiky pro všechny fakulty ČZU. V současné době katedra garantuje výuku ve 26 předmětech v bakalářských studijních programech. Jedná se jak o úplně základní kurzy matematiky, tak i o kurzy navazující. Základní kurzy matematiky vyučované na ČZU jsou vyučovány pro některé obory v jednom semestru (Aplikovaná matematika pro FAPPZ, Matematika pro obory PaA a SYI na PEF, Matematika pro obory BLES, BEKOL, HSSL a UTSS na FLE, Aplikovaná matematika pro obor RES na FLE a Matematika pro ITS) a pro některé obory ve dvou semestrech (Matematika I a Matematika II pro obory PaE a Info na PEF, pro všechny obory na TF a pro obory BDREV a BKRAJ na FLE). Náplní těchto základních kurzů jsou základní partie z diferenciálního a integrálního počtu a z lineární algebry. Ve studijních oborech ZT, SMAD, TTZO, TZS na TF je vyučován předmět Matematika III, jehož náplní jsou již inženýrské aplikace matematiky. Obdobnou náplň má i předmět Matematika III, který katedra zajišťuje pro studenty oboru ENV na FLE. Výuku předmětu se stejným názvem Matematika III, ale se zcela odlišnou náplní, zajišťuje katedra pro studenty oboru Informatika na PEF. Náplň tohoto předmětu je přizpůsobena potřebám studentů informatiky a jejím základem jsou partie z matematické logiky, Booleových algeber a funkcí, dále principy algoritmických řešení různých úloh a principy a metody kódování a dekódování informací. Kromě zmíněných kurzů zajišťuje katedra výuku i v předmětech Algoritmické a numerické výpočty a Metody zpracování dat pro obor IŘT vyučovaný na TF a výuku předmětu Applied Mathematics v anglickém jazyce. Katedra také zajišťuje výuku předmětu Praktikum z Matematiky I a II, který je určen pro studenty TF a prohlubuje jejich schopnosti zvládat základní výpočtové techniky.

Výzkumná činnost

Ve vědecko-výzkumné činnosti se pracovníci katedry zaměřují především na základní výzkum v matematice, ale stranou pozornosti nezůstávají ani otázky aplikací matematiky. Základní výzkum se orientuje především do oblasti algebry, matematické analýzy a didaktiky matematiky. Na katedře matematiky působí v algebře skupina předních celosvětově uznávaných matematiků, kteří publikují v renomovaných časopisech a pravidelně organizují mezinárodní konference. Další pracovníci katedry se zaměřují na problémy v matematické analýze a didaktice matematiky. Aplikovaný výzkum vychází obvykle z konkrétních potřeb technických oborů kateder Technické fakulty ČZU. Pracovníci katedry se zaměřují především na aplikace matematiky v technických výpočtech, hledání vhodných metod a využití softwarových systémů k výpočtům v technické praxi. Specifické aplikace představuje oblast didaktiky matematiky, zejména pak využití počítačů a příprava vhodných materiálů k podpoře výuky matematiky na ČZU pomocí moderních komunikačních technologií.

Zahraniční styky

V rámci vědecko výzkumné činnosti katedra matematiky spolupracuje se zahraničními univerzitami, např. University of Sussex (UK), Universita di Udine (Itálie), Universite de Caen (Francie), Humboldtova univerzita Berlín (SRN).

Autor: Ing. Šárka Dvořáková Ph.D.Datum poslední aktualizace: 30.10.2012