Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:59kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra fyziky

Historie

Katedra vznikla v r. 1952 jako společné pracoviště matematiky a fyziky a jako jedna z kateder mechanizační fakulty tehdy zřízené samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze. To znamená, že v současnosti má za sebou více než padesátiletý vývoj, který je posuzována v čase z hlediska jejího působení hlavně v oblastech • pedagogické a vzdělávací • vědecko-výzkumné Z tohoto hlediska lze říci, že po vzniku katedry byla zhruba dalších 15 let hlavní pedagogickou činností katedry výuka obecné fyziky s výrazným podílem laboratorní výuky. Ta ostatně zůstala zachována dodnes, změnil se pouze její rozsah a náplň. Další důvod tohoto zaměření katedry byl i v organizačním uspořádání fakulty, neboť samostatná katedra fyziky vznikla až v r. 1953, kdy se společná katedra matematiky a fyziky rozdělila a vedoucím katedry fyziky se stal Doc. Václav Pospíšil, vzděláním čistý fyzik se zaměřením na metodiku výuky fyziky. Sám se odborně profiloval hlavně v optice a fyziologické optice. V roce 1961 zemřel a vedoucím byl jmenován Ing. Radoš Řezníček, CSc.. Profesor Řezníček (profesorem od r. 1968) vedl katedru 29 let až do roku 1990. Za jeho vedení se katedra rozrostla; z původních devíti členů v roce 1955 na dvacet členů koncem osmdesátých let. Přitom počet učitelů kolísal v rozmezí 6-11. Příčinou byl výrazný podíl vědecko-výzkumné práce, včetně její koordinace. V roce 1990 nastoupil do funkce vedoucího katedry doc.ing. Josef Pecen, CSc., který ji vedla až do roku 2006. Katedru vede v současnosti prof. RNDr.Ing. Jiří Blahovec, DrSc. Pro úplnost a objasnění časové kontinuity ve změnách názvů dále používaných je třeba poznamenat, že zákonem č. 192/1994 Sb. byl původní název Vysoká škola zemědělská v Praze transformován na název Česká zemědělská universita (ČZU) v Praze a prakticky ve stejné době se název „Mechanizační fakulta“ změnil na „Technická fakulta“. Obě změny jsou výrazem strukturálních změn této instituce a jsou používány dodnes.

Zaměření

Historicky navazovala katedra na zaměření svých předchůdkyň z Českého vysokého učení technického, ze kterého rodící se vysoká škola zemědělská vzešla. Šlo tehdy zejména o tzv. technickou fyziku, popsanou v obsáhlé učebnici Horákově Technická fyzika. V průběhu času se rozsah a způsob výkladu měnil a obracel se více k takovým problémům, které se více vázaly k biologii a ochraně životního prostředí. Bylo to způsobeno nejen potřebami univerzitními, ale také vlivem vědeckého výzkumu, který se na katedře po dlouhou dobu systematicky prováděl a provádí.

Pedagogická činnost

V oblasti pedagogické katedra zajišťuje výuku fyziky pro všechny fakulty ČZU kromě PEF. Navíc katedra zajišťuje i několik odborných předmětů např. „Zemědělské materiály“ a „Agromaterials“ v anglickém jazyce pro MSc. kurzy. Pro doktorandský stupeň studia zajišťuje katedra odborný předmět „Fyzikální energetika“ a „Physical Power Engineering“ v anglickém jazyce pro Ph.D. kurzy.

Výzkumná činnost

V oblasti výzkumu je činnost katedry tradičně orientována na aplikaci fyziky, v tomto případě do zemědělství a potravinářství. Zde jsou velmi podrobně mapovány vlastnosti těchto materiálů a produktů, včetně jejich struktury. Původní zaměření výzkumu je silně podporováno i laboratorním zázemím a značná část výzkumu je realizována v rámci VZ, ve kterém je zapojeno pět členů katedry. Výzkum je organizován v rámci Laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů - viz http://labphys.tf.czu.cz/, http://pmalabs.tf.czu.cz/. V posledních letech se také rozvíjí výzkum v oblasti fotovoltaických zdrojů energie a v oblasti sledování a měření koncentrace emisí, zejména skleníkových plynů. Tato témata souvisí s personálním složením katedry. Laboratoř fyzikální energetiky při katedře fyziky se zabývá fotovoltaickou přeměnou energie a konstrukcí solárních fotovoltaických systémů - viz http://tf.czu.cz/~libra/labor.htm.

Zahraniční styky

V oblasti zahraničních styků jsou patrny dvě úrovně, které souvisejí především se zaměřením katedrového výzkumu, zejména v minulosti, kdy byly velmi silné věcné vazby na instituce v Polsku, Britanii a Německu. Slibný start mají začínající vědeckovýzkumné a pedagogické styky s univerzitami v Řecku a Japonsku. Dobré kontakty má katedra i s partnerskou slovenskou katedrou fyziky SPU v Nitře.

Témata bakalářských a diplomových prací viz https://badis.czu.cz/badis/.
Autor: Ing. Michal Hruška Ph.D.Datum poslední aktualizace: 19.09.2014