Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:03kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra vozidel a pozemní dopravy

Historie

jejíž původní název byl „katedra traktorů a automobilů“, vznikla v rámci návrhu na zřízení fakulty mechanizace v roce 1952. Na úseku pedagogickém zajišťovala katedra předměty z oboru traktorů a automobilů na fakultách Vysoké školy zemědělské v Praze. Vědecko-výzkumná práce se začala rozvíjet koncem padesátých let. Nejdříve byla pozornost zaměřena hlavně na úsek traktorů. Koncem padesátých minulého století katedra řešila výzkumný úkol „Výzkum a studium konstrukčních ukazatelů, ovlivňujících pracovní vlastnosti zemědělských traktorů“. V letech 1961-1965 se katedra úspěšně podílela na řešení výzkumných úkolů: „Výzkum provozu traktorových motorů“ a „Výzkum celkové koncepce traktorů a jejich funkčních celků“. K významným změnám v činnosti katedry došlo začátkem devadesátých let v důsledku nových politických, hospodářských i společenských poměrů v České republice. Přejmenování fakulty a úprava náplně studia vedla k zavádění řady nových předmětů, což kladlo na pracovníky katedry vysoké nároky. K nejvýznamnější změně došlo v roce 1993, kdy na technické fakultě byla zavedena studijní specializace „Silniční a terénní nákladní doprava“, která později byla změněna na studijní obor „Silniční a městská automobilová doprava“. Zdůraznění významu dopravní problematiky se promítlo i do současného názvu katedry.

Zaměření

Posláním katedry vozidel a pozemní dopravy je výuka a výzkum v oborech spalovacích motorů, dopravního inženýrství, vozidlových mechanizmů a jízdních vlastností vozidel a mobilních strojů pracujících v automobilové dopravě, zemědělství, lesnictví a stavebnictví.

Pedagogická činnost

Katedra je garantem studijního oboru "Silniční a městská automobilová doprava". V rámci svého poslání věnuje pozornost zejména ekologickým aspektům provozu mobilní techniky. Převážná část pedagogické práce je určena studentům technické fakulty, katedra se však částečně podílí i na výuce studentů ostatních fakult univerzity.

Výzkumná činnost

Ve vědeckovýzkumné oblasti je činnost katedry zaměřena především na problematiku ekologie dopravy, motorových vozidel a spalovacích motorů. Dále se zabývá ekonomikou provozu motorových vozidel a bezpečností v dopravě, kde je část pracovníků katedry zapojena do grantového projektu MDCR, a dále je to problematika zhutňování půd, kde je další část pracovníků katedry zapojena do výzkumného záměru na TF. Strategickým zaměřením katedry ve vědě a výzkumu v nejbližším období bude rozvíjení výzkumných aktivit ve výše uvedených oblastech s důrazem na zapojování do mezinárodních projektů. V současnosti jsou podávány projekty EU COST 356 „ EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport“ a to ve spolupráci a vzájemné koordinaci s MZLU Brno a ČVUT FD Praha.

Zahraniční styky

Členové katedry se pravidelně a aktivně účastní mezinárodních symposií, konferencí, seminářů a pracovních setkání, které mají vztah k problematice katedry. Katedra rovněž sama pořádá v pravidelných intervalech mezinárodní semináře a konference s problematikou vozidel a dopravy. Mezi významné zahraniční aktivity katedry lze zařadit kooptaci člena katedry do řídícího výboru výzkumného projektu pro mezinárodní vědeckou spolupráci EU COST 356. Další člen katedry je zapojen svojí činností v ISTVS (The International Society for Terrain - Vehicle Systems, Inc.) V rámci programu Sokrates Erasmus katedra rozvíjí spolupráci s Kimenlaakso Polytechnic Kotka Finland.

Autor: Ing. Michal Hruška Ph.D.Datum poslední aktualizace: 03.07.2006