Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:39kontakt

Fakulty » Technická fakulta

Katedra využití strojů

Historie

Katedra vznikla se vznikem Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952. Původní název katedry, používaný až do roku 1994, byl "Katedra využití strojně traktorového parku", od roku 1994 pak "Katedra využití strojů". V počátcích bylo zaměření katedry velmi široké. Byly rozvíjeny obory zaměřené na exploatační vlastnosti traktorů, strojů i motorů a též na zajištění jejich provozuschopnosti. Postupně se vznikem dalších kateder bylo zaměření katedry profilováno na mechanizované procesy v rostlinné a živočišné výrobě a na stroje pro meliorační a zemní práce. Později pak na využití strojů v rostlinné výrobě, stavebnictví a odpadovém hospodářství a na uplatnění výpočetní techniky při plánování a řízení provozu strojů.

Zaměření

Kromě tradičních oborů zaměřených na využití, projektování a řízení provozu strojů jsou na katedře rozvíjeny předměty s orientací na techniku a technologie stavebnictví, skládkového a odpadového hospodářství. S ohledem na tradici v oblasti využití výpočetní techniky se katedra též podílí na výuce této problematiky. Výzkum katedry je zaměřen na precizní technické a technologické systémy v rostlinné produkci a odpadovém hospodářství a jsou tvořeny programové produkty na podporu poradenství v oblasti zemědělských výrobních technologií. Na bázi těchto systémů je pracovníky katedry zajišťováno poradenství.

Pedagogická činnost

V pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku předmětů: výrobní procesy se strojovou technikou, projektování technologických procesů, využití mobilních strojů, stroje a technologie stavebnictví a stroje a technologie odpadového a skládkového hospodářství. Dále pak předměty inženýrské zpracování dat a počítačová prezentace dat. Pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů zajišťuje dva předměty zaměřené na mechanizaci odpadového hospodářství a na služby se zemědělskou technikou, pro Fakultu životního prostředí jeden předmět zaměřený na skládky tuhého komunálního odpadu. Katedra navrhla a vypracovala první osnovy a garantuje obor Obchod a podnikání s technikou jak na úrovni bakalářského, tak magisterského studia a u navazujícího doktorského studijního programu obor Marketing strojů a technických systémů.

Výzkumná činnost

Rámcem výzkumu katedry byly dva výzkumné záměry a v současné době pak výzkumné projekty NAZV a TAČR. Orientace je na precizní technické a technologické systémy v rostlinné produkci, na objektivizaci normativů spotřeby pohonných hmot v zemědělství a na optimalizaci technologického procesu strojního česání chmele. Pro zemědělský sektor jsou tvořeny programové produkty na podporu poradenství v oblasti zemědělské strojové techniky a výrobních technologií. Pro komunální sféru je řešena problematika výroby a aplikace kompostu, včetně technologií kompostování a problematika logistiky svozu odpadů a dalších materiálů. Do výzkumné a publikační činnosti katedry jsou zapojováni ve velké míře doktorandi katedry.

Zahraniční styky

Mezi významné zahraniční kontakty patří spolupráce s Univerzitou v Rostoku (SRN), ZUT ve Štětíně, AR v Lublině (Polsko) a SPU v Nitře (Slovensko). Tato spolupráce je především realizována v rámci projektu ERASMUS.

Katedra má dobrou spolupráci se zemědělskými podniky a podniky, které se zabývají prodejem zemědělské techniky. Pro tyto podniky pracovníci zpracovávají projekty vybavení strojovou technikou a optimalizace struktury výroby a výrobních technologií nebo je realizováno zkoušení strojů. Velmi významná je spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin jak na úrovni poradenství a osvěty, tak na úrovni technologických pokusů.
Autor: Petr Cihelka Datum poslední aktualizace: 19.09.2012