Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:12kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra botaniky a fyziologie rostlin

Historie


Katedra se řadí mezi nejstarší katedry na ČZU v Praze, zajišťuje výuku botaniky a fyziologie rostlin.Zaměření


Při řešení některých výzkumných úkolů spolupracuje katedra velice úzce s katedrou rostlinné výroby FAPPZ a také s Institutem tropického a subtropického zemědělství ČZU v Praze.

Významná je spolupráce s výzkumnými a dalšími pracovišti z ČR a také ze zahraničí, např.s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze - Ruzyni a Chmelařským institutem v Žatci.

Pokračuje též dlouholetá spolupráce s Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice, v rámci níž se provádí floristická inventarizace před vlastní těžbou, a dále jsou posuzovány změny vegetace po těžbě a na výsypkách a hodnotí se kvalita rekultivačních výsadeb.Pedagogická činnost


Katedra botaniky a fyziologie rostlin zajišťuje výuku, celkem v 15 předmětech denního a v 6 předmětech kombinovaného studia v bakalářských a doktorských studijních programech na fakultách agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a provozně - ekonomické a na Institutu tropického a subtropického zemědělství.Výzkumná činnost


Vědecko - výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na produkční a stresovou fyziologii rostlin, floristické, fytocenologické a taxonomické studie.

Katedra je zapojena do grantových projektů - GAČR, NAZV a také do řešení výzkumného záměru fakulty. Další výzkumné aktivity katedry jsou podporovány v rámci externích a interních grantů.

Dlouholetou tradici má na katedře pořádání odborných seminářů a konzultační a poradenská činnost pro širší veřejnost. Již tradicí se stává pořádání celostátního vědeckého semináře Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti rostlin, pořádaného ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze - Ruzyni.Zahraniční styky


Katedra rozvíjí pracovní kontakty:
- s katedrou fyziologie rostlin SPU v Nitře
- s katedrou agrochemie Petrohradské státní zemědělské univerzity
- s INRA Toulouse.

Velmi důležité pro mobilitu studentů a pedagogů je uzavření smlouvy Socrates - Erasmus s katedrou agronomie a ekofyziologie INP ENSAT Toulouse.


DÍLČÍ BOTANICKÁ KNIHOVNA


Více informací (personália, konference, materiály ke stažení, užitečné odkazy apod.)
Autor: Ing. Martin Opatrný Datum poslední aktualizace: 14.03.2013