Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:55kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pedologie a ochrany půd

Historie


Katedra půdoznalství vznikla v roce 1965 oddělením od katedry půdoznalství a agrochemie.
V roce 1970 vznikla sloučením samostatných kateder půdoznalství a geologie Katedra geologie a půdoznalství, která se v roce 1988 přejmenovala na Katedru pedologie a geologie. Současný název Katedra pedologie a ochrany půd, který lépe vystihuje výzkumné i pedagogické zaměření pracoviště, byl přijat v roce 2008.
Prvním vedoucím katedry byl prof. Ing. Vladimír Kosil, DrSc, po něm nastoupil prof. Dr. Ing. Lubomír Pavel, DrSc. Od roku 1985 vedl katedru prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c. a od roku 2010 je vedoucím katedry prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka.Zaměření


Činnost katedry pedologie a ochrany půd (KPOP) je zaměřena na výuku a komplexní výzkum v oboru věd o půdě. Katedra spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních pracovišť na poli základního i aplikovaného výzkumu. Aktivně se podílí na řešení aktuálních problémů spojených s degradací a ochranou půdy.

Pedagogická činnost


KPOP zajišťuje pro všechny fakulty ČZU výuku základních pedologických a příbuzných předmětů, jako jsou (obecná) pedologie, půdní chemie, mapování půd, ochrana půdy, modelování v pedologii, geologie, aplikovaná kartografie aj. Významná pozornost je věnována rozvoji studijního oboru Hodnocení a ochrana půdy, ve kterém jsou studenti připravováni pro oblasti související s hodnocením půdy, ochranou půdy, půdní politikou a pro výzkum zahrnující půdu.
Řada členů KPOP se podílí na výuce v prestižním oboru „Natural Resources and Environment“. KPOP zajišťuje rovněž vybrané předměty pro PřF UK. Na KPOP je řešena řada bakalářských, diplomových i disertačních prací.

Výzkumná činnost


Hlavní výzkumné okruhy tvoří:
- kontaminace půd potenciálně rizikovými prvky - složení a kvalita půdní organické hmoty - degradace lesních půd a toxické formy hliníku v lesních půdách - modelování transportních procesů v půdě - stabilita půdní struktury - transport a degradace pesticidů v půdě - eroze půdy - klasifikace půdy - digitální mapování půd a aplikace pedometriky a geostatistiky - vývoj a vlastnosti urbánních půd - vývoj rekultivovaných půd Publikace
- vědecké články v prestižních mezinárodních časopisech (Geoderma, Journal of Hazardous Materials, Science of the Total Environment, Journal of Geochemical Exploration, Vadose Zone Journal, Catena, Journal of Hydrology, Journal of Inorganic Biochemistry aj.) - Taxonomický klasifikační systém půd ČR (v tištěné i elektronické verzi) - Atlas půd České republiky (v české a anglické verzi)

Zahraniční styky


KPOP se významně podílí na reprezentaci ČR v orgánech Mezinárodní unie věd o půdě, Evropské konfederace pedologických společností a řeší řadu projektů EU (mapa půd Evropy, Atlas půd Evropy, projekty 7. rámcového programu apod.).
KPOP spolupracuje s:
- BOKU Vídeň (Rakousko) - Universitá di Napoli (Itálie) - Cranfield University (UK) - University of Florida (USA) - University of Wageningen (Nizozemí) - Joint Research Centre (JRC) Ispra (Itálie)
Taxonomický klasifikační systém půd ČR
Česká pedologická společnost
Autor: Ing. Karel Němeček Datum poslední aktualizace: 05.02.2013