Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:37kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Historie


Samostatná katedra vznikla v roce 1952 vyčleněním z katedry rostlinné výroby a získala název katedra obecného zemědělství. V r. 1959 byl ke katedře přiřazen ústav agrometeorologie, který organizačně patřil na katedru půdoznalství a agrochemie a byl přijat název katedra základní agrotechniky a agrometeorologie.

V souvislosti s novým zaměřením na zemědělské systémy byl v r. 1973 název změněn na katedru zemědělských soustav. V roce 1990 po restrukturalizaci fakulty a kateder byl přijat název blízký původnímu zaměření v době vzniku – katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie.

Se strukturálními změnami a přejmenováním fakulty v r. 2004 byl zvolen současný název katedry, který vystihuje její širší výzkumné a výukové zaměření – katedra agroekologie a biometeorologie.

Zaměření


Katedra se zabývá otázkami strukturálních a funkčních vlastností agroekosystémů, poznání vlivu biofyzikálního a společensko-ekonomického prostředí, studiem vlivu agrotechnických postupů včetně jejich optimalizace z hlediska produkčních i dalších funkcí agroekosystémů s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti jejich funkcí.

Pedagogická činnost


Katedra zajišťuje vzhledem k svému zaměření poměrně rozsáhlou výuku v především v bakalářských studijních oborech pro všechny fakulty univerzity, ale vyučuje samostatně nebo společně s dalšími katedrami též řadu specializovaných předmětů v magisterských a doktorských studijních programech a rovněž praxe a odborné exkurze.

V anglickém jazyce jsou vyučovány předměty Advanced Agrometeorology v nově zavedeném oboru Natural Resources and Environment a předmět Agricultural systems I. na Provozně ekonomické fakultě.

Výzkumná činnost


Vědeckovýzkumné aktivity katedry představují značnou část katedrových výkonů.

Katedra je zapojena do výzkumného záměru fakulty a další výzkum je řešen v rámci externích, interních i zahraničních grantů. V oblasti základní agrotechniky jsou dlouhodobě zkoumány možnosti uplatnění minimalizačních technologií s ohledem na tvorbu výnosu, půdní vlastnosti a ekonomiku.

Výzkum v oblasti herbologie zahrnuje okruhy biologie a ekologie významných plevelných druhů, metody ochrany proti plevelům v plodinových systémech a otázky biologické účinnosti, fytotoxicity a dalších jevů souvisejících s aplikací herbicidů.

Meteorologický výzkum je zaměřen na agrometeorologické modely, standardizaci klimatických a povětrnostních dat a měření dynamiky teplotních, radiačních a hydrologických charakteristik v porostech polních plodin a krajině.

Zahraniční styky


Zahraniční aktivity katedry jsou představovány společnými výzkumným projekty se zahraničními univerzitami, výzkumnými ústavy a výzkumnými centry agrochemických firem.

Pracovníci katedry se aktivně účastní konferencí a workshopů, absolvují výměnné studijní pobyty a exkurse a přednášejí na partnerských univerzitách v rámci programu Socrates-Erasmus.


METEOROLOGICKÁ STANICE


ATLAS PLEVELŮ


FENOLOGICKÁ STANICE - prezentace (pdf)


FENOLOGICKÁ STANICE


Autor: Ing. Vlastimil Mikšík Ph.D.Datum poslední aktualizace: 18.04.2012