Pondělí 10. 12. 2018, 19:47kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pícninářství a trávníkářství

Historie


Obor pícninářství patří k tradičním disciplínám při studiu na vysokých školách.

Již před rokem 1918 se rozvíjely přednášky a vědecká činnost o lučních a pastevních porostech.

V roce 1930 přichází do čela semináře lukařství, pastvinářství a rašelinářství nově habilitovaný doc. dr. ing. A. Klečka, který byl u nás prakticky zakladatelem nové lukařské školy a je oprávněně považován za nestora celého vědního oboru pícninářství.

Katedra pícninářství jako samostatný útvar byla založena na VŠZ v Praze v roce 1963.
V důsledku rostoucího zájmu o trávníkářské specializace se na katedře od roku 1995 začalo s výukou samostatných trávníkářských předmětů. V roce 2002 byla proto katedra pícninářství výstižněji přejmenována na katedru pícninářství a trávníkářství.


Zaměření


Katedra se na pedagogickém a vědeckovýzkumném úseku zabývá tématikou pěstování víceletých a jednoletých pícnin na orné půdě, pratotechnikou trvalých lučních a pastevních porostů.

Stále větší pozornost je věnována mimoprodukčním (ekologickým) funkcím porostů, trávníkářství, ukládání půdy do klidu a využití vybraných pícních plodin jako alternativních zdrojů energie.Pedagogická činnost


Ve výuce se katedra zcela nebo částečně podílí na výuce 35 předmětů řádného i distančního studia všech fakult ČZU.

Pro praktickou výuku slouží:

- výuková laboratoř
- demonstrační pozemek FAPPZ v Suchdole
- pokusné plochy
- hřiště
- pozemky školního zemědělského podniku v Lánech
- a jiné plochy (trávníky, rekultivovaná území atd.)

Na katedře se každoročně zpracovává řada diplomových a bakalářských prací jak z oblasti pěstování pícních plodin tak i z hlediska mimoprodukčního významu (trávníkářství, ukládání půdy do klidu) a alternativního využití travních porostů.Výzkumná činnost


Pokusy zaměřené na víceleté a jednoleté pícniny na orné půdě jsou vedeny převážně na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdě a na pokusném pozemku v areálu ČZU.

K zajišťování dlouholetého výzkumu na trvalých travních porostech slouží katedře síť stacionárních lučních pokusů.Zahraniční styky


Katedra rozvíjí spolupráci s polskou zemědělskou univerzitou Krakow, se zemědělskou fakultou srbské univerzity Novi Sad a s katedrou krmovinárstva SPU v Nitře.


DATABÁZE JETELOVIN A TRAV

PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: Ing. Martin Opatrný Datum poslední aktualizace: 14.03.2013