Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:10kontakt

Fakulty » Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

Historie


Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (KMVD) vznikla rozhodnutím vedení a senátu AF v únoru 2004 sloučením Katedry mikrobiologie a biotechnologie (KMB) a Katedry výživy a krmení hospodářských zvířat (KVKHZ).

Zaměření

Pedagogická činnost


Ve výuce v roce 2004 katedra KMVD pokrývala široké spektrum předmětů z oblasti mikrobiologie, biotechnologie, pedobiologie, výživy a krmení zvířat, výživy člověka, dietetiky, krmivářství apod., hlavně na AF, dále na PEF, FLE a ITSZ. Celkem se jednalo o 31 předmětů včetně výuky v magisterském oboru „Natural Resources and Environment“.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je orientována na čtyři hlavní oblasti: -půdní mikrobiologie -mikrobiologie trávicího traktu a mléčných výrobků se zvláštním zřetelem na bifidobakterie -hodnocení kvality krmných komponentů a výživa zvířat -hodnocení kvality potravin a výživa lidí Při studiu ekologie a funkce gastrointestinálních bakterií je trvale zvýšená pozornost věnována bakteriím mléčného kvašení (zvláště bifidobakteriím) a vlivu oligosacharidů na mikroflóru trávicího traktu. Nově jsou používány metody FISH (fluorescence in situ hybridization) a PCR (polymerase chain reaction) pro identifikaci bifidobakterií v potravinách a výkalech. Intenzivně je sledována mikroflóra novorozenců.
Půdně-mikrobiologický výzkum je zaměřen především na komplexní posouzení biologické aktivity půdního prostředí (antropogenní půdy, monitoring mikrobiální aktivity rozdílných genetických typů půd, vliv zatížení těžkými kovy na lesní půdy, vliv zatravnění a agrotechniky, apod.)
Výzkum v oblasti výživy byl zaměřen na rozvoj a vývin předžaludků telat v závislosti na krmné dávce; zhodnocení zrna domácích luskovin jako náhrady bílkovinných zdrojů v krmné dávce drůbeže a prasat; nutriční hodnotu novošlechtěním pšenice pro monogastrická zvířata; zhodnocení vlivu obsahu proteinu i jednotlivých aminokyselin u hybridů masných a supermasných prasat.
Výzkum v oblasti lidské výživy je zaměřen na problematiku biologicky aktivních látek v potravinách, jako jsou dietární puriny, podílející se na vzniku hyperurikemie, nebo inhibitory lidského purinového metabolismu, které mohou její projevy tlumit. Dalším řešeným tématem je problematika fytoestrogenů v luštěninách, antioxidantů v potravinách nebo látek s imuno-stimulační aktivitou. V minulosti se katedra podílela na projektu bezpečnosti a nezávadnosti vody a potravin ve Vietnamu, v provincii Hue.
V oblasti aplikovaného výzkumu zajišťuje katedra servisní činnost v krmivářské analytice a biologických experimentech (bilanční i růstové), zejména na laboratorních a drobných hospodářských zvířatech. V této oblasti katedra rozsáhle spolupracuje s 20 podniky v rámci celé ČR.
V rámci „ Programu podpory poradenství ve veřejném zájmu“ tvůrčí pracovníci katedry, vedle účasti na školeních pořádaných katedrou, přednáší a konzultují problematiku výživy zvířat, krmení jednotlivých druhů hospodářských, domácích i laboratorních zvířat, využívání krmiv a krmných směsí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat a problematiku hodnocení krmiv pro potřeby zemědělských výrobních podniků, krmivářských podniků a farmářů.

Zahraniční stykyPODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
Autor: Datum poslední aktualizace: 02.03.2011