Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:51kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Historie

Zaměření

Pedagogická i výzkumná činnost Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování (KAGÚP) je zaměřena na širokou škálu vzájemně souvisejících oborů. Jde zejména aplikace (geo)informačních technologií v ekologických a environmentálních oborech, prostorové modelování, statistické zpracování dat, problematiku prostorového plánování a&bnsp;oblast technického řešení staveb.

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku v oblasti základů geografických informačních systémů i jejich pokročilých aplikací, dálkového průzkumu Země, CAD, hydroinformatiky, numerických metod a programování, statistiky, environmentálního modelování, matematického modelování a rozhodovacích procesů, územního plánování a urbanismu, technického a sadovnického kreslení, pozemních a inženýrských staveb, stavební mechaniky, mechaniky zemin a zakládání staveb. Předměty pokrývají všechny stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorandský), obě formy studia (prezenční a kombinovanou) a jsou vyučovány jak pro FŽP, tak i pro ostatní fakulty univerzity.
Ve výuce je akcentováno používání výpočetní techniky a samostatná i týmová práce na semestrálních projektech. Výuka v učebnách je dle potřeby příslušných předmětů doplněna prací v terénu.
V současné době je připraven k akreditaci bakalářský obor Územní plánování, připravován je magisterský obor Geoinformatika v životním prostředí, které budou po akreditaci katedrou garantovány.

Výzkumná činnost

Katedra se zabývá samostatným specializovaným výzkumem i interdisciplinárními tématy, řešenými ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty a dalšími institucemi. Činnost se týká především následujících okruhů:
 • vliv prostorové přesnosti a tematické podrobnosti geodat na výsledky environmentálních analýz
 • analýzy krajinných struktur a vývoje krajiny
 • prostorové analýzy v ekologii živočichů (habitat selection, šíření a ubývání druhů, vliv struktury krajiny na druhovou diverzitu atd.)
 • statistické zpracování environmentálních dat
 • tvorba hydrologických a hydraulických modelů
 • hydrogeologické poruchy ovlivněné povodňovým režimem
 • řízení vodohospodářských soustav a krizové řízení
 • územní plánování v povodněmi ohrožených oblastech
 • devastace estetických hodnot krajiny jako ohrožení krajinného managementu
 • vývoj zástavby ve vztahu k ekologickým a sociálním podmínkám v krajině a k plánovanému funkčnímu využití území
 • historicko-kulturně-sociální dimenze krajinného managementu
 • sociologické aspekty odezvy veřejnosti na kritické změny krajinného managementu
 • impact analýza vlivů různých forem zástavby a druhů staveb na krajinu
 • metodologie kompozice krajiny - estetická hlediska, základní kompoziční principy, bohatství přírody

Zahraniční styky

Katedra spolupracuje s řadou zahraničních institucí, například:
 • University of West Hungary, Faculty of Forestry, Sopron, Hungary
 • University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia
 • Univerza v Ljubljani, Biotechniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija
 • Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Zvolen, Slovenská rep.
 • Technological Educational Institute of Kavala, Greece
 • WARREDOC - WAter Resources REsearch and DOcumentation Centre, Centro Studi Villa La Colombela, Perugia, Italy
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK, Potsdam, Deutschland


» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2011-12 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2010-11 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09
Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 27.09.2010