Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:16kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra geoenvironmentálních věd

Historie

Zaměření

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost katedry geoenvironmentálních věd zajišťuje výuku zejména geologicky a geochemicky zaměřených předmětů. Studenti jsou seznámeni se základy geologie, geochemie, hydrogeologie, fungování a evoluce zemského systému a paleoekologie. V rámci specializovaných kurzů a terénních cvičení z oboru kontaminační geochemie, sanačních technologií, biogeochemických cyklů v přírodě a environmentální analytické chemie, získají absolventi významné znalosti v oboru, které rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Katedra garantuje obor Environmental Geosciences.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku environmentální geochemie, hydrogeologie, geologie a paleoekologie: » formy a mobilita anorganických polutantů v životním prostředí » modelování sorpce a povrchové komplexace kovů/metaloidů v půdním systému » remediace a sanace kontaminovaných půd, chemická stabilizace a fytostabilizace kovů/metaloidů v půdách » modelování transportu polutantů v nesaturované zóně » stopování zdrojů kontaminace a biogeochemických procesů s využitím izotopových metod » aplikace tradičních (Sr, Pb) a netradičních (např. Ca, Cd, Cr, Ni, Zn) izotopů kovů v environmentálních vědách a pro studium globálních změn v geologické minulosti studium globálních klimatických změn a jejich vlivu na evoluci mořského ekosystému » vliv globálních bioeventů na evoluční dynamiku, biodiverzitu a disparitu mořských organismů Výzkumná činnost katedry je financována zejména formou projektů tuzemských grantových agentur (GAČR, TAČR, COST), ale i mezinárodních projektů (Norské fondy, Marie-Curie Action). Výzkumný tým environmentální a izotopové geochemie a výsledky výzkumu na: http://leadresearchgroups.fzp.czu.cz/72-about

Zahraniční styky

Katedra úzce spolupracuje nejen s tuzemskými vědecko-výzkumnými institucemi (např. PřF UK, Česká geologická služba, Akademie věd ČR, VŠCHT), ale i se zahraničními univerzitami, např. Université de Limoges (F), Université de Rennes I (F), Université de Bretagne Occidentale (F), BOKU Vienna (A), Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR (D), University of Adelaide (AUS), Western Michigan University (USA), Oregon State University (USA).

Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 04.05.2015