Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:11kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra ekologie

Historie

Zaměření

Vědecká aktivita KEKO je zaměřena na společenstva a populace rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců a jejich využití z hlediska bioindikace, biodiagnostiky a ekologického monitoringu. Speciální pozornost je věnována imisním oblastem, krajině po těžbě nerostných surovin, chráněným a jinak cenným územím, problematice ekologických zátěží a toku cizorodých látek v ekosystémech.

Pedagogická činnost

Katedra ekologie zajišťuje výuku studentů prezenčního a kombinovaného studia na Fakultě lesnické a environmentální a na ostatních fakultách ČZU v Praze v okruzích ekologie, (zoologie - FLE) ochrany přírody a ochrany životního prostředí. Děje se tak na úrovni bakalářské, magisterské i doktorandské. Každoročně jsou pro studenty organizovány úspěšné vzdělávací exkurze do tuzemska i zahraničí.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost vychází z širokého profesního potenciálu katedry a promítá se do úrovně autekologické, demekologické i synekologické. Lze ji vymezit zejména následujícími okruhy problémů:
 • Vztah mezi změnou fragmentace a strukturou společenstev rostlin a živočichů v zemědělské krajině
 • Projevy a důsledky ekotonálního efektu
 • Metapopulační dynamika vybraných druhů rostlin a živočichů
 • Ztráta genetické diverzity ohrožených populací v důsledku fragmentace krajiny
 • Fenomén ekologických pastí v uměle vytvořených prostředích a rizika biotopových ostrovů
 • Modelování vlivu struktury krajiny na predaci a konkurenci: role alternativní kořisti a prostorové struktury biotopů
 • Změny druhové diverzity v různých typech agroekosystémů a identifikace druhů indikujících změny v prostředí
 • Vliv ekologické sukcese na strukturu a biodiverzitu společenstev
 • Význam různých forem rekultivací pro vznik a udržení cenných stanovišť z hlediska biodiverzity
 • Optimalizace porostní skladby malých lesních fragmentů v zemědělské krajině z hlediska druhové pestrosti ptačích a savčích společenstev
 • Význam přírodě blízkých lesů pro zachování biodiverzity, srovnání hospodářských a přírodě blízkých lesů
 • Metodika prognózního hodnocení efektivity sanačních a rekultivačních prací bodových ohnisek znečištění
 • Nové postupy umožňující identifikaci a kvantifikaci rizik spojených se zátěží prostředí
 • Vyhodnocení mimoprodukčních efektů různých metod rekultivací s přirozenou sukcesí
 • Změny charakteristik společenstev v průběhu sukcese na výsypkách
 • Mimoprodukční principy sanací a rekultivací
 • Udržitelné principy druhového managementu – management invazních druhů, vliv zvěře na ekosystémy zemědělské krajiny, změny struktury a úpravy biotopů v souladu s ekologickými nároky vzácných či jinak významných (klíčových) druhů, posilovací programy, regulace predátorů, metodika ochrany a managementu ohrožených (skupin) druhů
 • Monitoring ptačích populací v ČR
 • Mapování rozšíření ptáků v ČR

Zahraniční styky

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit katedry je organizace zahraničních exkurzí pro studenty FLE. Exkurze jsou organizovány již od roku 1996, ročně se uskuteční 2-3. Celkem bylo zatím realizováno 24 výjezdů do 27 států Evropy i mimo Evropu (Turecko, Maroko).
Náplní exkurzí je především odborný program zaměřený na poznání nejvýznamnějších biotopů navštívených oblastí a významných chráněných území.
Pracovníci katedry se také aktivně zapojují do programu Socrates/Erasmus, pro školní rok 2006/2007 je navázána spolupráce s univerzitami v Německu, Švédsku a Finsku – náplní je především spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti. Pro školní rok 2007/2008 se připravuje několik dalších smluv.

» Principy zadávání a hodnocení bakalářských a diplomových prací
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09 » Výskyt ptačích a savčích predátorů ve fragmentech ruderální biotopů suburbální krajiny » Nabídka diplomových a bakalářských prací: Studium přirozených a ex-situ populací koroptve polní » Ekologický seminář: Studentské prezentace /4.1.2009 od 17:30/
Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 17.12.2009