Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:36kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Historie

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování vznikla původně jako Katedra základů vodního hospodářství na Fakultě Agronomické Vysoké školy zemědělské. Jedním z prvních vedoucích byl prof. Jaromír Němec. Katedra působila v oboru melioračním. Po vzniku Lesnické fakulty v roce 1990 katedra přešla na nově vzniklou fakultu s novým názvem Katedra vodního hospodářství. Od roku 2006 s nově vzniklým studijním oborem se katedra přejmenovala na současný název.

Stránky Katedry s prezentací jejích aktivit.

Zaměření

Od 60. let minulého století katedra zajišťuje výuku v předmětech zaměřených na vodní hospodářství, povrchovou a podpovrchovou hydrologii, hydrauliku. Dále se specializuje na vodárenství, stokování, chemii životního prostředí, úpravu pitných a čištění odpadních vod, hydrauliku podzemních vod, transport znečištění v povodí, hydrologické a hydraulické modelování, hydropedologii, aplikovanou hydroinformatiku, malé vodní nádrže, atmosférické procesy, transport znečištění v ovzduší. Nově se katedra zaměřuje na posouzení možných dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v krajině.

Pedagogická činnost

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze zajišťuje výuku nosných předmětů bakalářských, magisterských a doktorských předmětů Fakulty životního prostředí ČZU Praha. Významně se podílí na výuce nově vzniklého magisterského oboru Environmentální modelování .

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku studia a modelování vybraných environmentálních procesů. Středem zájmu je modelování vybraných hydrologických procesů v malém měřítku, mezi které náleží řešení vybraných otázek z oblasti hydrauliky podzemních vod, studium proudění v porézním prostředí, modelování srážko-odtokového procesu na malých povodí, modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování transportních procesů v podpovrchových, povrchových vodách a v atmosféře. Zvláštní pozornost je věnována problematice odvodnění urbanizovaných území. Katedra spravuje tři experimentální micro povodí v horních partiích NP Šumava a jedno v CHKO Šumava na kterých probíhá kontinuální monitoring vybraných environmentálních procesů.

Součástí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování je také Analytická laboratoř v Kostelci nad Černými lesy, která je zaměřena na chemické rozbory vzorků přírodního prostředí - vody, půdy, organického materiálu ap. Analýzy jsou orientovány zejména na zjišťování obsahu znečišťujících, ale i přirozeně zastoupených anorganických látek na urovni minoritních a stopových koncentrací.

Katedra rozvíjí spolupráci s vybranými českými a zahraničními pracovišti, která dlouhodobě působí v oblasti vodohospodářské a environmentální problematiky (WUR Wageningen, DHI Water & Environment, VÚV TGM, VÚMOP, UH ČAV, MFF UK Praha, Vodní Zdroje a další).

Zahraniční styky

Zahraniční vztahy jsou orientovány na Dánský Hydraulický Institut (DHI), Department of Hydrology and Quantitative Water Management Group Wageningen University. Katedra se dlouhodobě podílela na zajišťování postgraduálních kurzů v hydrologii pod záštitou UNESCO a WMO.

» Hydrologie - návody ke cvičením
Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 20.01.2011