Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:35kontakt

Fakulty » Fakulta životního prostředí

Katedra biotechnických úprav krajiny

Historie

Zaměření

Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK) zajišťuje výuku profilových předmětů studijního programu krajinného inženýrství, vodního hospodářství, krajinných a pozemnkových úprav a důležité předměty programu lesního inženýrství, odborné předměty na Agrobiologické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze.

Svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje katedra na dlouholetou tradici pořádání tohoto studia kulturně technického inženýrství a lesního inženýrství v českých zemích. Kromě přednášek a cvičení v učebnách univerzity je učební plán doplněn praktickou výukou v terénu.

Pedagogická činnost

Pedagogové katedry zajišťují mimo jiné výuku těchto hlavních předmětů: Geodezie, GIS, DPZ, Malé vodní toky, Hrazení bystřin, Pozemkové úpravy, Protierozní ochrana půdy, Revitalizace vodních toků, Závlahy, Odvodňování aj. Tyto předměty jsou vyučovány v bakalářských nebo magisterských programech. Katedra je plně zapojena i do výuky MSc. kurzu "Land and Water" (v angličtině) pro zahraniční i domácí studenty. Postgraduální výuka doktorandů probíhá v oborech "Krajinná a aplikovaná ekologie" a "Úpravy vodního režimu krajiny"".

Výzkumná činnost

Hlavním zaměřením vědecko-výzkumné činnosti je řešení ochrany základních složek životního prostředí a metody odstraňování následků jeho poškození. Katedra se zabývá výzkumem dlouhodobě udržitelné bilance produkční a ochranné funkce krajiny. Tato tématika je rovněž významnou náplní výzkumu, v jehož rámci byly přiděleny katedře granty: "Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině" a "Obnova mimoprodukčních funkcí krajiny" a další granty (viz Řešené projekty)

Zahraniční styky

Katedra při řešení výzkumných a odborných tématik spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí a univerzit. Spolupráce s domácími partnery je především zaměřena na konzultační a poradenskou činnost, školení doktorandů, společné řešení výzkumných úkolů. U zahraničních univerzit jde hlavně o spoluúčast při organizování mezinárodních kurzů, letních škol, seminářů Evropské unie a společný výzkum. Katedra každým rokem organizuje týdenní workshopy Water Disaster Prevention pro studenty Euroligy.

» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 20010-11
Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 30.06.2010