Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:40kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Historie

Katedra myslivosti a lesnické zoologie (KMLZ) vznikla na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze v roce 2013. Nicméně myslivost a lesnická zoologie vyučovaná v „Praze“ hrála i v minulosti významnou roli nejen ve výuce lesních inženýrů. Již při zahájení vysokoškolské výuky lesnictví (v tom čase jediné v Českých zemích) se v roce 1919 otevírá samostatný lesnický obor, kde byla vyučována i myslivost. První mysliveckou osobností, která působila v Praze ve dvacátých letech, byl docent Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Nezávislá Lesnická fakulta vzniká teprve po druhé světové válce v roce 1951 a v roce 1959 přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ, vznik 1952). V roce 1964 byla na Lesnické fakultě (LF) zrušena pedagogická činnost, fakulta byla přeměněna na Vědecký lesnický ústav VŠZ a její pracoviště bylo přesunuto za Prahu do Kostelce nad Černými lesy. V oblasti myslivosti a zoologie tehdy působil především tým dr. Elišky Novákové. Výuka odborných lesnických předmětů byla obnovena teprve v roce 1990 na znovuotevřené Lesnické fakultě, která byla dočasně umístěna v provizorní budově v areálu VŠZ v Praze Suchdol. Myslivost byla v té době součástí Katedry ochrany lesa, kterou vedl prof. Kalina. V roce 1995 se mění název VŠZ na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a v 90. letech prošel úpravou také název Katedry ochrany lesa, který se změnil na Katedru ochrany lesa a myslivosti (KOLM) tak, aby lépe vystihoval odborné zaměření katedry v celé šíři. V roce 2003 došlo ke změně názvu Lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), která se později v polovině roku 2007 rozdělila na dvě samostatné fakulty - Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) a Fakultu životního prostředí (FŽP). Ještě před rozdělením FLE doznalo změny obsazení místa vedoucího katedry KOLM, které od roku 2006 zastával profesor Turčáni. V té době bylo také zřízeno oddělení mysliveckého managementu, jehož vedoucím byl docent Jaroslav Červený. Katedra myslivosti a lesnické zoologie vznikla v lednu 2013 a jejím řízením byl pověřen jediný myslivecký profesor v České republice Jaroslav Červený.

Zaměření

Katedra myslivosti a lesnické zoologie má několik hlavních směrů, kterými se její členové ubírají. Na katedře působí několik pracovníků zabývajících se mysliveckým managementem (doc. Hanzal), prostorovou aktivitou zvěře a populační dynamikou zvěře (prof. Červený, prof. Koubek, Ing. Ježek, Ing. Kušta), magnetickou orientací zvěře (prof. Burda, Ing. Hart, Ing. Nováková), a zoologií obratlovců (doc. Farkač).

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů zoologické a myslivecké povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají mysliveckého managementu (Péče o zvěř a životní prostředí, Management zvěře, Kynologie, Lovectví, Střelectví a balistika, Plánováni a typologie honiteb) a zoologie (Zoologie II). Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Myslivost). Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění. Katedra disponuje také rozsáhlými sbírkami, které tvoří dermoplastické preparáty a kosterní sbírky.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je zaměřena na několik hlavních oblastí zájmů. Významnou výzkumnou oblastí je studium prostorové aktivity zvěře. Katedra myslivosti a lesnické zoologie tak provádí telemetrické sledování jelena siky, jelena evropského, prasete divokého, rysa ostrovida a lišky obecné. Jako nástroj pro sběr dat slouží GPS obojky. Díky tomuto vybavení se tak mohou členové katedry hlouběji zabývat reakcemi označených jedinců na antropogenní podněty a managementová opatření v chovu zvěře. Dynamicky se v rámci katedry také rozvíjí studie zabývající se magnetickou orientací zvěře a zvířat. Již bylo publikováno několik studií prokazujících silný vliv magnetismu na život jelenů, srnců, lišek, kachen a kaprů. Členové katedry se také zabývají invazními druhy zvířat, především jelenem sikou, psíkem mývalovitým, mývalem severním a norkem americkým.

Zahraniční stykyAutor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 23.01.2013