Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:16kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra ekologie lesa

Historie

Zaměření

Pedagogická činnost

Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá rozsáhlou oblast od popisných vědních oborů obecné a systematické botaniky, dendrologie, přes problematiku fytocenologie, spojující vědy systematické s praktickými znalostmi především půdních charakteristik prostředí a jeho vlivu na výskyt rostlin, až po problematiku ekologie lesa, jako vědy popisující fungování lesních ekosystémů, v rámci které se dostává až po témata historického vývoje lesních porostů a dynamiky přírodních lesů. Část předmětů katedry Ekologie lesa je vyučována i v anglické verzi.

Výzkumná činnost

V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na hlavní okruhy studia dynamiky a funkce lesních ekosystémů a Managementu lesa a jeho biodiverzity. Při studiu dynamiky procesů v lesních ekosystémech je výzkum zaměřen na několik partikulárních témat: Disturbance a jejich vliv na přírodní a přírodě blízké lesy; Struktura a dynamika porostů a přirozené obnovy; Vliv abiotických a klimatických faktorů na růst jednotlivých stromů; Dlouhodobý vývoj druhového složení v lesích. Druhého okruhu se týkají témata Managementu lesa a cyklu uhlíku a Vlivu lesnického managementu na biodiverzitu lesních porostů. Součástí těchto témat je i hodnocení významu tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu lesa, dendrochronologie a její aplikace při výzkumu dynamiky lesa, prostorová statistika a její využití při analýze struktury a dynamiky lesa, témata světelných podmínek a dynamiky přirozené obnovy lesa. V oblasti botaniky a dendrologie jsou řešena témata botanického a fytocenologického mapování chráněných lokalit, studium ekologie jedinců a populací vzácných a ohrožených druhů bylin (koniklece, zvonek krkonošský, tořice rolní aj.). Geobotanická témata se zaměřují na dlouhodobou dynamiku lesních společenstev, jejich vývoj v důsledku změn hospodaření, klimatu a imisního zatížení (aktuálně pozornost věnována především problematice nízkých a středních lesů, případně nelesní vegetaci v oblasti Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska) a dlouhodobé změny vegetace a vývoj krajiny, odraz minulého hospodaření v aktuální vegetaci, např. studium zaniklých vesnic a v souvislosti s tím šíření a výskytu rostlin svázaných s historií lidských sídel (např. Vinca minor). Propojení s dendrologií je zřejmé v tématu výskytu invazních druhů dřevin (např. pámelník, štědřenec, čimišník, žanovec, pajasan žláznatý, trnovník akát apod.), jejich monitoring a výzkum metod pro potřebu jejich případné redukce. V oblasti dendrologie jsou dále řešena témata ekologických nároků a genetické diversity rodu Betula až po témata množení dřevin (např. Disanthus, staré odrůdy druhu Pyrus communis) v kulturách in vitro. Mnohá témata jsou často součástí týmových projektů, na kterých se spolupodílejí odborníci z dalších institucí (FŽP, Př F UK, AV ČR, AOPK ČR).

Zahraniční styky

Spolupráce na úrovni vzdělávání spočívá v zapojení do výměnných programů studentů a učitelů Sokrates - Erasmus s univerzitami v Madridu, Tharandtu, Brašově, Artvinu, Duzce, Istanbulu, Kastamonu... V rámci výzkumných aktivit probíhá výzkum i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Bosna a hercegovina, Slovinsko, Německo) a fungující spolupráce navázána s pracovišti ve Slovinsku v Lublani, v Brašově, Andong National University – klasifikace vegetace temperátních opadavých lesů Korejského poloostrova, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR.

Autor: Ing. Jan Vítámvás Ph.D.Datum poslední aktualizace: 12.05.2016