Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:45kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra hospodářské úpravy lesů

Historie

Katedra hospodářské úpravy lesů, tak jak se v současné době presentuje, vznikala postupně a za dobu své existence prošla dlouhou řadou reorganizací. V roce 1981 bylo tehdejší oddělení dendrometrie a hospodářské úpravy lesů VLÚ zrušeno a začleněno do oddělení ekonomiky a využití přírodních zdrojů ÚAEE VŠZ v Praze. Katedra byla rehabilitována až na počátku devadesátých let 20. stol. v souvislosti s obnovou lesnické fakulty při VŠZ v Praze v roce 1991. Vedoucí katedry hospodářské úpravy lesů a jí předcházejících částí dnešní Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU v Praze a její významní členové a spolupracovníci: Prof. Ing. Dr. h. c. Gabriel JIRSÍK Prof. Ing. Dr. Vilibald ŠEVČÍK Ing. Bohumil ŠKODA Prof. Ing. Dr. Václav KORF, Dr.Sc. Doc. Ing. Dr. Josef ŽÁK Prof. Ing. Jan KOUBA, CSc. Doc. Ing. Róbert MARUŠÁK, PhD.

Zaměření

Tým vysoce fundovaných pedagogů a vědeckých pracovníků se zkušenostmi z praxe, zajišťuje mimo vědecké činnosti také výuku odborných lesnických předmětů pro bakalářské a magisterské obory jak v presenční, tak i kombinované formě studia. Konfrontací s praxí je zajištěna vysoká úroveň výuky i výzkumu, zabývající se metodami optimálního řízení produkce lesů, změnami růstu a přírůstu lesních dřevin v závislosti na klimatických změnách, modelování tvaru kmene, řešení lokálních modelů sortimentní skladby dřevin, ale také biometrická měření. Pro zjišťování empirických podkladů je katedra vybavena kromě lesnických taxačních pomůcek i řadou moderních přístrojů pro přesná měření a sběr dendrometrických dat. Především elektronickými registračními průměrkami, elektronickými výškoměry a dálkoměry, terénními počítači, jednotkami GPS a dalšími nástroji pro příslušné kalkulace a analýzy. Toto špičkové vybavení slouží nejen pro potřeby výuky a výzkumu, ale pracují s ním i studenti při svých bakalářských, diplomových a dizertačních pracích.

Pedagogická činnost

Členové katedry vedou přednášky a cvičení pro bakalářské a magisterské obory jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Pro česky přednášené bakalářské obory jsou zajištěny následující odborné lesnické předměty: Dendrometrie, která je přednášena; Hospodářská úprava lesa I.; Produkce lesů; Základy produkce dřeva; Aplikovaná statistika; Biometrika, přednášena; Zpracování mysliveckých dat. V anglicky přednášených bakalářských oborech jsou ze strany katedry zabezpečeny odborné předměty jako Forest Mensuration, Forest Management I., Forest (wood) Production, pro obor FORESTRY. Pro obor GAME MANAGEMENT je zajišťována výuka předmětu Hunting Dataprocessing. Oba tyto obory mají společný předmět garantovaný katedrou, kterým je Biometrics. Všechny tyto předměty, vyučované jak v českém, tak anglickém jazyce jsou přípravnými předměty pro výuku Hospodářské úpravy lesů. Ta je vyučována v rámci magisterského studijního programu, protože se jedná o stěžejní lesnickou disciplínu. V navazujícím česko-jazyčném magisterském programu LES a DLES jde o výuku předmětu Hospodářská úprava lesa II. V navazujícím anglicko-jazyčném magisterském programu FWLM se jedná o předmět Forest Management. U programu TFA jde o předmět Forest Management in TS. Dále se členové katedry také podílejí na zajištění výuky odborných předmětů v doktorských studijních programech.

Výzkumná činnost

Výzkumná aktivita katedry je zaměřena hlavně na řešení teoretických základů vlivu hospodářského rizika na hospodaření v lesích. Dále jsou rozvíjeny postupy vyjádření produkce lesních porostů v měnících se resp. aktuálních růstových podmínkách, na základě údajů z pokusných ploch katedry. Na síti trvalých zkusných ploch jsou dále zkoumány změny dendrometrických veličin v čase, na jednotlivých vzornících je zkoumán tvar kmene. Jedním z prioritních zájmů je výzkum a zjišťování podílu biomasy u listnatých dřevin na základě bezkontaktního terestrického snímkování jednotlivých stromových vzorníků. Z dalších činností výzkumu je možné zmínit testování možnosti využití splinových funkcí pro reprezentaci tvarových křivek jednotlivých stromů a pro regresní model zobecněné lokální tvarové křivky, nebo tvorbu lokálních sortimentačních tabulek vycházejících z relativních sekcí. Výzkumná činnost katedry je soustředěna na zpracování dat leteckého laserového skenování pro potřeby lesního hospodářství, zejména určováním dendrometrických charakteristik typu výška a zápoj porostů. Mezi další oblasti výzkumného zaměření katedry patří optimalizace mýtních těžeb a rozvíjení systémů pro podporu rozhodování v lesním hospodářství. Neoddělitelnou součástí výzkumné činnosti je modelování růstu a vývoje lesa.

Zahraniční styky

Katedra je zapojena do mezinárodního výměnného programu pedagogů a studentů SOCRATES/ERASMUS. Členové katedry se aktivně podílí na činnosti pracovní skupiny IUFRO 4.04.04. Z mezinárodního hlediska katedra rozvíjí spolupráci s mnoha zahraničními univerzitami a výzkumními institucemi. Za zmínku stojí spolupráce s The Institute of Statistical Mathematics Tokyo, Technische Universität München, Georg-August Universität Göttingen, Universidade de Evora, Technická univerzita ve Zvolenu a další.

Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 04.09.2012