Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:38kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra pěstování lesů

Historie

Činnost katedry pěstování lesů byla obnovena počátkem 90. let, po opětovném zahájení výuky při znovuzaložení fakulty v r. 1990. Navazuje ve svém zaměření na tradici tzv. pražské pěstební školy, založené pěstiteli jako byli profesoři Sigmond, Ševčík, Zlatuška, Svoboda, Mezera. Po obnovení činnosti fakulty byl významnou osobností prof. Poleno, jeden z nejvýznamnějším představitelů tzv. přírodě blízkého pěstování lesů. Právě tento směr je základním trendem činnosti katedry od nejranějších počátků.

Zaměření

Zahrnuje poměrně široké rozpětí témat, od zakládání lesa, přes problematiku pěstování lesa, návazně na to tématiku ekologie lesa a přirozených procesů v lesním prostředí. S tím souvisí i stav a charakter lesních půd jako jeho změny jako reakce na změnu lesních ekosystémů- například při antopogenní zátěži.

Pedagogická činnost

Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá velice rozsáhlé obory dynamiky přírodních lesů, ekologie lesa, obnovy, zakládání a výchovy lesních porostů včetně hospodaření v extrémních ekologických a antropogeně pozměněných podmínkách nebo specialních výsadeb. Poslední roky je předmětem výuky i problematika výživy lesních dřevin (v spuvislosti se školkami) a hnojení lesních porostů. Výzkumná činnost katedry zahrnuje projekty postihující kromě aktuálních problémů lesního hospodářství i obnovu lesních ekosystémů v antropicky silně zatížených a v různé míře degradovaných podmínkách, stejně tak i dynamiku vývoje přírodních a přírodě blízkých lesů a problematiku změn biodiverzity lesních společenstev.

Výzkumná činnost

V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na specifické otázky humusových forem a jejich ovlivnění lesopěstebními postupy a na spontánní sukcesi se zaměřením na půdy.Dalším větším celkem v této oblasti je přirozená obnova lesa a její dynamika v oblastech s různými klimatickými pdmínkami od nížin po horské polohy. V oboru pěstování lesa je hlavním předmětem zájmu přirozená a umělá obnova porostů, vnášení listnatých dřevin do porostní skladby a zakládání porostů s příměsí cenných listnáčů. Nemalá pozornost je věnována pěstování a ekologickým důsledkům kultivace introdukovaných dřevin. V rámci ČR je specifická a do jisté míry unikátní výzkumná a vývojová činnost v oblasti lesnické aplikované pedologie, zejména se zaměřením na humusové formy, dále výzkum možností úpravy výživy lesních porostů a studium lesopěstebních meliorací, zejména možností biologické a chemické meliorace (vápnění, hnojení) stanovišť. Výsledky těchto studií ústí do výzkumu možností obnovy lesa v imisemi a jinými antropogenními vlivy postižených oblastech, kde se výzkum zaměřuje především na tradiční spolupráci s VÚLHM VS Opočno v Jizerských horách.

Zahraniční styky

Spolupráce v rámci výměnných programů studentů a učitelů Sokrates- Erasmus s univerzitami v Cordobě, Tharandtu, Upsalle...

Autor: Petr Cihelka Datum poslední aktualizace: 19.05.2016