Čtvrtek 17. 1. 2019, 11:01kontakt

Fakulty » Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky

Historie

Zaměření

Aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na problematiku hodnocení rentability a efektivnosti lesního hospodářství, organizaci a strukturu odvětví, cenovou tvorbu, pozitivní a negativní nástroje řízení odvětví, problémy lesnické a environmentální politiky, otázky oceňování lesa a přírodních zdrojů obecně a na vybrané aspekty ochrany životního prostředí.

Pedagogická činnost

Výuku v rámci oboru zajišťuje šest pedagogických pracovníků ve stálém pracovním poměru (z toho dva profesoři a čtyři odborní asistenti s vědeckou hodností) a řada externích učitelů (pracovníků státní správy, jiných vysokých škol a podnikové sféry).

Výzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost katedry je dlouhodobě značně rozsáhlá. Aktivity jsou zaměřeny na širokou oblast hodnocení ekonomické efektivnosti lesní výroby – pozornost je věnována hlavně ekonomickým efektům hospodářských rozhodnutí, které jsou v kompetenci vlastníka – jako je např. volba doby obmýtní, volba cílového hospodářství, volba hospodářského způsobu apod. Značné úsilí bylo v uplynulém období vynaloženo také na řešení problémů, spojených s vyhodnocením ekonomických dopadů transformace současných modelů hospodaření na modely přírodě blízkého (či trvalého) obhospodařování lesů. Mezi prioritní úkoly výzkumné činnosti katedry dlouhodobě patří také celá komplikovaná oblast oceňování širokého spektra funkcí lesa. Byla zpracována (v rámci republiky) ojedinělá studie ocenění produkčních (mimodřevních) funkcí lesa, která je průběžně inovována. Značné zkušenosti má pracoviště katedry ekonomiky a řízení lesního hospodářství s peněžním hodnocením sociálně-ekonomického významu základních mimoprodukčních služeb lesa. Do výzkumných aktivit je nutno také zařadit analýzy, realizované v oblasti hodnocení ekonomických a sociálních dopadů zalesňování zemědělských a ladem ležících půd.

Zahraniční styky

Podobně bohaté jako výzkumná činnost jsou i kontakty se zahraničím. Za výjimečný úspěch lze považovat účast pracovníků katedry na řešení již čtyř zahraničních grantů – z toho dvou projektů v rámci 5. programu Evropské unie, jednoho projektu FAO Řím a jednoho grantu, řešeného v rámci Evropského lesnického institutu. Katedra spolupracuje s:
University of Padova, Technische Universität München – Freising, University of Joensuu, UNIBOKU Wien, European Forest Institute Joensuu, Buckinghamshire Chilterns University College, Typsa Madrid, Universität Göttingen, Lesnícka fakulta, Zvolen.

Katedra věnuje také značné úsilí na prohloubení spolupráce s podnikovou sférou. Dokladem toho je např. intenzivní spolupráce se státním podnikem Lesy České republiky v oblasti objektivizace nástrojů řízení.
Autor: Ing. Tomáš Kott Datum poslední aktualizace: 08.03.2007