Čtvrtek 17. 1. 2019, 10:38kontakt


KCVPS KPE KPPR

Fakulty » Institut vzdělávání a poradenství

Katedra pedagogiky

Historie

V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze se původní katedra pedagogiky transformovala ke dni 1.6.2005 na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále IVP) a nová katedra pedagogiky se stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry. Původní katedra pedagogiky, jako rektorátní pracoviště byla zřízena již v roce 1964 a na základě dlouholeté historie přípravy učitelů pro zemědělství v Českých zemích byla zaměřena na oblast přípravy učitelů odborných předmětů pro střední odborné školy a učiliště zemědělských, lesnických a příbuzných oborů.

Zaměření

Katedra pedagogiky (dále KP) zajišťuje výuku jednak v akreditovaných studijních programech garantovaných IVP (specializace v pedagogice), jednak i výuku některých dalších akreditovaných předmětů ve studijních programech jiných fakult a Institutu tropů a subtropů včetně předmětů v programech doktorského studia, týkající se přípravy v oblasti pedagogické, prezentační a pod. Rovněž výzkum a zahraniční aktivity jsou zaměřeny na oblast vzdělávání včetně agrárního komplexu.

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje výuku v akreditovaných bakalářských studijních programech: Specializace v pedagogice - učitelství odborných předmětů Specializace v pedagogice - učitelství praktického vyučování Zajišťuje, nebo se spolupodílí na výuce předmětů pro jiné fakulty, jako je např. předmět poradenství pro fakultu APPZ, předmět didaktické a prezentační dovednosti pro studenty doktorského studia. Pedagogové KP se podílí rovněž na výuce v programech celoživotního vzdělávání a programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které organizuje IVP

Výzkumná činnost

Katedra pedagogiky navazuje na rozsáhlou vědecko-výzkumnou činnost původní katedry pedagogiky. Vědecké a výzkumné aktivity IVP jsou na národní i mezinárodní úrovni zaměřeny na pedagogickou realitu sekundárního a terciárního vzdělávání a kompetence pedagogů, na tvorbu nových studijních programů . Výzkumné programy zahrnují projekty vnitřní grantové agentury ČZU, na národní úrovni granty MŠMT a MZe ČR a na mezinárodní úrovni projekty evropských grantových agentur. Výsledky jsou diseminovány mezi pedagogickou a odbornou veřejnost na národních a mezinárodních workshopech, seminářích a konferencích a ve vyžádaných přednáškách na zahraničních univerzitách.

Zahraniční styky

Katedra pedagogiky pokračuje v četných zahraničních aktivitách původní katedry v oblasti pedagogické, výzkumné i studentských mobilit. Je rozvíjena reciproční výměna pedagogických pracovníků přednáškami na zahraničních univerzitách, a stejně tak zahraničních pedagogů na katedrách IVP. Bilaterální dohody se realizují v rámci programu Socrates-Erasmus s institucemi v Nizozemí, Finsku, Francii, Španělsku, Velké Británii. Prohlubuje se spolupráce s univerzitami na Slovensku. V oblasti výzkumu se především navazuje na projekty Comenius, Leonardo.

Katedra pedagogiky zajišťuje součinnost s ostatními katedrami a organizuje celouniverzitní mezinárodní konference zaměřené na oblast vzdělávání v agrárním prostoru. Podílí se na realizaci rozvojových projektů ČZU v různých zemích, např. v Namibii, Moldavii atd.
Autor: Ing. Jiří Husa CSc.Datum poslední aktualizace: 15.12.2006