Čtvrtek 17. 1. 2019, 09:37kontakt
zpět na seznam

Poradenství » Právní poradna

Nájemní vztah k bytu

Nájemní vztah k bytu formou podnájemní smlouvy je nejčastější právní vztah, kterým si student může zajistit bydlení. Do 31.12.2013 se řídí nájemní vztah a podnájemní vztah ustanovením zák. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplňků. Základní náležitosti, popsaná rizika a nároky z nájemního vztahu plynoucí jsou uvedeny níže. Žaloby plynoucí z nájemního či podnájemního vztahu se řídí ustanovení zák. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

1. Obecná charakteristika Nájemní smlouvy
Připravili jsme pro Vás vzor nájemní smlouvy společně s komentářem, který by měl každému čtenáři napomoci při řešení problematiky související s uzavřením nájemní smlouvy. Vzor nájemní smlouvy je připomínkován stanovisky a doporučeními, které se nacházejí bezprostředně pod vzorem nájemní smlouvy. Je však nutné brát v úvahu, že každá nájemní smlouva a každý nájemní vztah, který vzniká je individuální a je nutné danou situaci přizpůsobit do nájemní smlouvy. Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájem bytu je chráněn, pronajímatel může nájem z bytu vypovědět pouze z důvodů, které jsou přímo upraveny zákonem. Zákon výslovně zdůrazňuje skutečnost, že nájem bytu je chráněn. Nejde přitom o ochranu nájemního vztahu, jako vztahu právního. Zákonodárce v rámci úpravy nájmu bytu chrání slabší smluvní stranu tím, že narušuje rovnost smluvních stran.

2. Podstatné náležitosti nájemní smlouvy
Upravuje § 686, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Pokud má dojít k uzavření nájemní smlouvy, musí tato nájemní smlouva obsahovat podstatné náležitosti, pokud je neobsahuje, je absolutně neplatná, tudíž se na nájemní vztah hledí, jako by nikdy nevznikl. Nájemní smlouva tedy musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a plnění spojená s užíváním bytu, nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Pokud není doba nájmu přímo smlouvou stanovena platní, že je uzavřena na dobu neurčitou.

3. Obecná charakteristika podnájemní smlouvy
Připravili jsme pro Vás vzor podnájemní smlouvy společně s komentářem, který by měl každému čtenáři napomoci při řešení problematiky související s uzavřením podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy je připomínkován stanovisky a doporučeními, které se nacházejí bezprostředně pod vzorem podnájemní smlouvy. Je však nutné brát v úvahu, že každá podnájemní smlouva a každý podnájemní vztah, který vzniká je individuální a je nutné danou situaci přizpůsobit do podnájemní smlouvy.

Podnájem bytu vzniká podnájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává podnájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. Podnájem sjednaný bez určení doby skončí nejpozději se zánikem nájmu. Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím této doby. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

4. Podstatné záležitosti podnájemní smlouvy
Upravuje § 719 a následující zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Pokud má dojít k uzavření podnájemní smlouvy, musí tato podnájemní smlouva obsahovat podstatné náležitosti, pokud je neobsahuje, je absolutně neplatná, tudíž se na nájemní vztah hledí, jako by nikdy nevznikl. Smlouva o podnájmu musí být písemná. Podnájemní smlouva upravuje resp., měla by vedle pravidel a podmínek užívání předmětu podnájmu upravovat zejména  podmínky  skončení podnájmu, zvláště pak možnost dát výpověď podnájemci ze strany nájemce resp. naopak, tedy by měla upravit okruh výpovědních důvodů. Není-li dohodnuto jinak, pak platí, že podnájem lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu a že výpovědní lhůta činí tři měsíce, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi smlouvy.

Vzory:


Přiložené soubory

DOC soubor najemni-OV.doc - Obecná charakteristika Nájemní smlouvy
DOC soubor podnajemni_smlouva.doc - PODNÁJEMNÍ SMLOUVA


Pomohly Vám tyto informace?

Pro hodnocení informace se musíte přihlásit