Čtvrtek 17. 1. 2019, 18:55kontakt
zpět na seznam

Poradenství » Právní poradna

Smlouva o koupi movité věci

Tato právní úprava je platná pouze k datu 31.12.2013. Od 1.1.2014 nabývá účinnosti nový Občanský zákoník 89/2012 Sb., který bude upravovat občansko právní vztahy a obchodně právní vztahy komplexně jedním právním předpisem.

Obecná charakteristika kupní smlouvy:
Připravili jsme pro Vás vzor kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej movité věci, společně s komentářem, který by měl každému čtenáři napomoci při řešení problematiky související s uzavřením kupní smlouvy. Vzor kupní smlouvy je připomínkován stanovisky a doporučeními, které se nacházejí bezprostředně pod vzorem kupní smlouvy. Je však nutné brát v úvahu, že každá kupní smlouva a každý vztah mezi prodávajícím a kupujícím je individuální a je nutné danou situaci přizpůsobit do kupní smlouvy.
Kupní smlouva je také upravena zákonem č. 514/1991 Sb., Obchodní zákoník a to v § 409 a následující. Hlavním rozdílem od kupní smlouvy dle Občanského zákoníku je charakter smluvních stran, kdy je smlouva uzavírána mezi podnikatelskými subjekty, nikoli v rámci běžného občanského života. Obchodní zákoník ve svém režimu stanovuje daleko přísnější podmínky týkající se uplatňování reklamací, nároku škoda apod. Z tohoto důvodu je tedy nutné při uzavírání kupní smlouvy dbát na to, abychom si zbytečně nezkracovali svá práva, pokud se jako běžní občané dobrovolně budeme podřizovat úpravě kupní smlouvy dle Obchodního zákona.
Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy je především určení předmětu koupě a sjednání ceny. Cena je věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud je cena stanovena obecně závazným předpisem, musí být sjednána v souladu s ním. Cena nemusí být sjednána přímo konkrétní částkou, ale může být také stanoven způsob, jakým bude cena určena, případně může být v tomto článku odkaz na cenovou doložku předmětu prodeje.
Kromě podstatných náležitostí smlouvy, jimiž je předmět koupě a cena, mohou být obsahem smlouvy i tzv. vedlejší ujednání týkající se systematiky prodeje, jako např. práva a povinnosti smluvních stran, smluvních pokut, náhrady škody apod.
Písemná podoba kupní smlouvy se dle Občanského zákoníku vyžaduje pouze u nemovitých věcí, kdy je přechod vlastnického práva spojen se zápisem do příslušného katastru nemovitostí. V běžném životě dochází často k uzavření kupní smlouvy konkludentně, tedy úkony, např. předáním z ruky do ruky, nebo bez písemné formy kupní smlouvy. Pro větší právní jistotu obou účastníků je však daleko vhodnější volit písemné podoby kupní smlouvy.
Kupní smlouva je také upravena zákonem č. 514/1991 Sb., Obchodní zákoník a to v § 409 a následující. Hlavním rozdílem od kupní smlouvy dle Občanského zákoníku je charakter smluvních stran, kdy je smlouva uzavírána mezi podnikatelskými subjekty, nikoli v rámci běžného občanského života. Obchodní zákoník ve svém režimu stanovuje daleko přísnější podmínky týkající se uplatňování reklamací, nároku škoda apod. Z tohoto důvodu je tedy nutné při uzavírání kupní smlouvy dbát na to, abychom si zbytečně nezkracovali svá práva, pokud se jako běžní občané dobrovolně budeme podřizovat úpravě kupní smlouvy dle Obchodního zákona.

Vzor:


Přiložené soubory

OCX soubor koupe_movite_veci1.docx - Smlouva o koupi movité věci


Pomohly Vám tyto informace?

Pro hodnocení informace se musíte přihlásit