Čtvrtek 13. 12. 2018, 16:46kontakt


Paměť a učení Užitečné odkazy
zpět na seznam

Poradenství » Paměť a učení

Podmínky a techniky zlepšování paměti

Základní podmínkou učení je MOTIVACE k učení. Bez ní se učící subjekt neobejde. Ať už se jedná o motivaci k učení založenou na prostém chtění vědět a znát, či na motivaci
z tohoto pohledu nepřímé - vyhnout se trestu, nepřijít o práci, vyrovnat se ostatními, získat lepší finanční ohodnocení atd.

V každém případě se vždy setkáváme se základními principy motivace, a to, že vnější motiv - incentiv, stimul osloví něco z motivů vnitřních a dojde k motivovanému chování.
V našem případě k učení. Vnitřními motivy, tedy pohnutkami, jejichž nositeli jsme my sami, mohou být naše potřeby, celá škála potřeb, jejichž saturaci může zajistit ať již přímo (potřeba poznávací, uznání, úspěch...) nebo nepřímo (potřeba pozitivního přijetí, potřeba jistoty, ...) právě učení. Nalezení důvodu - proč se učit, nalezení smyslu této činnosti, která může být pro mnohé z nás i dosti svízelná a obtížná je alfou a omegou úspěchu. Ve shodě s neznámým autorem je možno konstatovat:

"Pokud chci, hledám způsob jak to udělat, pokud nechci, hledám důvod proč to nejde."


1. Metoda PQRST

Tato metoda je zaměřena na zlepšování schopností studovat a zapamatovat si materiál obsažený v učebnici. Název je odvozen z anglického názvu - Preview (přehled) - Question (otázka) - Read (čtení) - Selfrecitation (opakování) - Test (zkouška).

  • V první fázi (přehled) si student knihu projde, aby si udělal přehled o jejích hlavních kapitolách, pozornost je zaměřena na nadpisy, oddíly a pododdíly, přečtení stručného souhrnu. Tím si student obsah hierarchicky zorganizuje.
  • Druhá, třetí a čtvrtá etapa (otázka, čtení a opakování) je realizována u každého oddílu. Názvy oddílů převede do otázek, v etapě čtení si student jednotlivé oddíly čte a snaží se odpovědět na dříve položené otázky.
  • V etapě opakování se snaží zpaměti reprodukovat hlavní myšlenky - nejlépe nahlas.
  • K páté etapě dochází po dokončení celé kapitoly. Student se snaží vzpomenout si na hlavní údaje a vztahy mezi nimi. Metoda PQRST spočívá na třech základních pilířích - organizování materiálu, jeho propracování, trénink a vybavování.


2. Metoda Loci

Patří k mnemotechnickým (paměti napomáhajícím) systémům. Funguje dobře u  posloupnosti vzájemně nesouvisejících položek. Prvním krokem je naučit se zpaměti nějakou cestu, prostor - např. cesta do zaměstnání či průchod vlastním domem. Pak jsme schopni zapamatovat si tolik nesouvisejících položek, kolik zastávek je na naší cestě - ke každé totiž přiřadíme jednu položku, ta se spojí s konkrétním místem a jak procházíme známou cestou, automaticky si vybavujeme jednotlivé položky ve správném pořadí.

Použití metody Loci
To co si chcete zapamatovat umístěte do známé struktury (architektonické, anatomické, geografické) Např. představa známé ulice, do níž se umístí nové předměty, pro jejichž vybavení stačí "projít" se v duchu v představě a předměty posbírat. Jak? To co si chcete zapamatovat spojte s konkrétním prostředím pomocí obrázků a vytvořte film. Přidejte zvuky, pocity. To je právě kód, kterému mozek dobře rozumí. Fantazie je pro zapamatování velmi důležitá. Malé děti mají fantazii skoro bez hranic a taky si dobře pamatují. Dospělí lidé fantazii a pravý mozek používají málo a taky jejich schopnost učit se je tím omezována. Dovolte si představu, jaké by to bylo být tvořivý. Dovolte si, aby se vaše fantazie probouzela. Vytvořte si ve své mysli reklamní agenturu. Reklamní odborníci vědí, proč točí zábavné nebo šílené reklamy. Lidé si pamatují to, co bylo skvělé, anebo to co bylo hloupé. A s tím se v reklamě počítá. Kdyby to bylo jen logické, reálné, tak by si toho diváci vůbec nevšimli. Pro zapamatování je třeba probudit silné pocity, smích, úžas, zvědavost a zapojit do vnímání co nejvíce zrak a sluch.


3. Myšlenkové mapování

Klíčová slova textu přepište na velký papír a vzájemně je pospojujte podle jejich souvislostí do prostorové struktury. Vznikne vám takzvaná myšlenková mapa, která výrazně vylepší vaše zapamatování. Vytvoříte si vlastně cosi jako tahák, třeba z celé knihy na jednom papíře. Mnozí lidé si ve škole vytvářeli taháky a i když je nepoužili, tak si většinu látky pamatovali. Při psaní taháku člověk nepřemýšlí o tom, že si to musí zapamatovat, a tak dojde k snadnějšímu zapamatování. Když totiž není stres, tak se myšlenky převádějí snáze do dlouhodobé paměti. Vznikne tahák nové generace využívající pravý mozek a prostorovou inteligenci.

Metoda nelineárního znázornění informací Tonyho Buzana kombinuje důležitá klíčová slova s obrazy a vytváří mezi nimi vizuální spoje a hierarchie. Je jednoduchým, ale velmi účinným prostředkem velkým pomocníkem při čtení a studiu knih, pro globální chápání souvislostí, pro součinnost obou mozkových polokoulí (používání barev zapojuje pravou hemisféru, která má barvy ráda), při plánování času a organizování různých aktivit. Je to vizuální mnemotechnická pomůcka využívající i další smysly. V duchu si diskutujete o tom jak ji co nejlépe uspořádat. Kreslením se zapojí kromě logiky i smysl pro estetično. Místo toho, abychom sepisovali na papír resumé, osnovu nebo obsah učiva zleva doprava, začíná se uprostřed položené stránky.

Téma se ze středu paprskovitě větví na jednotlivé body, kolem nichž se paprskovitě podle vztahů a hierarchie větví na další větévky, až to celé připomníná korunu stromu. Symboly, obrázky a spojnice mezi jednotlivými větvemi vyústí v barevné znázornění veškerého materiálu pohromadě. Tímto způsobem se nejen ušetří místo - jedním obrázkem se dá znázornit celá přednáška nebo kapitola v knize, ale hlavně si materiál lépe zapamatujeme. Do tohoto schématu se dají začlenit i myšlenky, které vás napadnou později, což se do normálního textu vkládá obtížněji a nepřehledněji. Letecká společnost Boing Aircraft při školení leteckých inženýrů používala obří myšlenkové mapy (25 stop na délku), čímž ušetřila roky standardního vzdělávání a 11 milionů dolarů.

Jistě znáte momenty, kdy se máte něco naučit a stále to odsouváte? Myšlenkové mapování trvá jen pár minut, srovnáte si v hlavě myšlenky, proniknete do studované látky a s dobrým pocitem můžete být hotovi za 5 - 10 minut.


Přiložené soubory

žádná příloha