ZBZ28E

Rekultivace

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:pedologie, hydrologie, ekologie, botanika, dendrologie
Popis, cíl a formy výuky:Aplikace teoretických zásad pedologie, půdní fyziky a biologie na tvorbu půd na antropogenních substrátech (výsypky, odvaly, skládky) nebo antropogenně devastovaných půdách se zaměřením na význam těchto aktivit pro ekologickou stabilitu dotčené krajiny.

Kmenová literatura

1DINER, V. a kol.: Ochrana životního prostředí, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, MŽP, Praha, 1997, 333 s.
2FORMAN, R.T.T., GODRON, M.: Krajinná ekologie. Nakladatelství Academia, Praha, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
3JONÁŠ, F., DIMITROVSKÝ, K.: Hydropedologická charakteristika výsypkových zemin v oblasti SHR a HDBS. Dílčí závěrečná zpráva. Praha, 1972, VÚM Praha – Zbraslav.
4KRYL, V., FRÖHLICH, E., SIXTA, J.: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Skripta Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002. 80 s.
5NĚMEČEK, J. a kol.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU Praha, 2001. 78 s. ISBN 80-238-8061-6.
6VRÁNA, K., DOSTÁL, T., KENDER, J.: Krajinné inženýrství. ČKAIT, Praha, 1998. 198 s. ISBN 80-902460-4-4.
7PFLUG, W. a kol.: Braunkohlentagebau und Rekultivierung. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1998. 1068 s. ISBN 3-540-60092-2.
8ŠTÝS, S. a kol.: Rekultivace devastovaných území, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1981
9RADVANSKÁ, A. a kol.: Technika a technologie 2 pre OŽP, ISBN 978-80-248-1948-8, VŠB-TU Ostrava 2009
10ČERMÁK, P., KOHEL, J., DEDERA, F.: Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti SHR, Metodika, VÚMOP, Praha 2002

Doporučená Literatura

1JONÁŠ, F.: Rekultivace devastovaných půd. Skripta AF VŠZ, kat. ochrany prostředí, VŠZ Praha, 1986. 156 s.
2LHOTSKÝ, J. a kol.: Kultivace a rekultivace půd. VÚMOP Praha, 1994. 198 s.
3DIMITROVSKÝ K.: Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností. Metodiky pro zemědělskou praxi 14/1999, ÚZPI Praha , 1999. 66 s. ISBN 80-7271-065-6.