ERE11E

Management INFO

KRGarant předmětu: Ing. Václav Švec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika a teorie řízení, Personální řízení
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojit si znalosti o fungování podnikatelských subjektů a o činnosti manažerů. Tyto poznatky je třeba dovést do dílčích dovedností v oblasti manažerských funkcí a rolí a do tvůrčích přístupů k řešení situací.
Základní formou výuky jsou přednášky, dále cvičení ve formě prezentace řešení případových studií a nácviku dílčích dovedností.

Kmenová literatura

1Bedrnová, A., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum, 1994
2Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996
3Donelly, J. H., jr., Gibson, J.L., Ivanicevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1997
4Fišera, I.: Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990
5Ivanicevich, J. M., Lorenzi, P., Skinner, S. J., Crosby, P. B.: Management, Quality and Competitivness. Boston: IRWIN/McGraw-Hill, 1997
6Koontz,H. - Weihrich, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
7Nový, S.: Podniková kultura a identita. Praha: VŠE, 1993
8Pfeifer, L., Umlaufová, M.: Firemní kultura, Grada, Praha 1993
9Stýblo, J.: Moderní personalistika. Trendy, inspirace, výzvy, Grada Publishing, Praha 1998
10Šuleř,O.: Manažerské techniky I.a II., Rubico, Olomouc 1995 a 1997
11Thompson, A. A., jr., Strickland, A. J. III.: Strategic Management. Homewood, Illinois: BPI/IRWIN, 1987
12Torrington,D., Weighman,J., Jones,K.: Effective Management People and Organisation. New York, London: Prentice Hall, 1989
13Truneček, J. a kol.: Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997
14Vlček, R.: Hodnotový management. Praha: Management Press, 1993
15Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management. Praha: Management Press, 1994

Doporučená Literatura

1Bělohlávek,F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001
2Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V,: Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996
3Fotr, J., Dědina, J., Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování. Praha: EKOPRESS, 2003
4Horalíková, M.: Vybrané problémy řízení. Praha: PEF ČZU, 2000
5Tichá, I., Hron, J.: Strategické řízení. Praha: PEF ČZU, 2002
6Veber, J. a kol.: Management. Praha: Management Press, 2003
7Zuzák, R.: Management pro obor PaA. Praha: PEF ČZU, 2003