ESE40E

Fundamantals of Statistics

KSGarant předmětu: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, angličtina
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače se základními statistickými metodami pro práci s ekonomickými a sociálními daty. Výuka probíhá formou přednášek a navazujících cvičení.
Předmět seznamuje studenty po stránce teoretické i praktické s široce používanými statistickými metodami v oblasti sociálních a ekonomických dat. Výklad je prováděn jednoduchou a srozumitelnou formou a důraz je kladen na interpretaci výsledků.

Kmenová literatura

1Trešl, J.: Success in Statistics. VŠE, Praha, 1998.

Doporučená Literatura

1Trešl, J.: Success in Statistics. VŠE, Praha, 1998.