EIE12E

Systémové inženýrství

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:nejsou
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače se základním metodologickým aparátem pro řešení problémů uspořádání a řízení složitých objektů, procesů a informační podporu organizací. Předmět poskytne základní představu o postupech tvorby informačních systémů.
V přednáškách bude popsáno rozdělení projektu informačního systému na etapy: plánování informační strategie, datová a funkční analýza, návrh IS a implementace IS a budou podrobně probrány postupy a techniky používané v zmíněných etapách.
V cvičeních bude na příkladech procvičeno použití jednotlivých strukturovaných technik, především diagramů. Jednotlivé techniky budou procvičeny na případových studiích s použitím I-CASE systému Meta Edit..

Kmenová literatura

1J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991
2J. Martin a C. Mc Clure: Structured Techniques. Prentice Hall, 1988
3J. Martin: Action Diagrams. Prentice Hall, 1989
4P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
5S. Mc Menamin a J. Palmer: Essential Systems Analysis. Prentice Hall, 1984
6H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit,1992
7I. Vrana a K. Richta: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Grada 2004

Doporučená Literatura

1J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991
2J. Martin a C. Mc Clure: Structured Techniques. Prentice Hall, 1988
3J. Martin: Action Diagrams. Prentice Hall, 1989
4P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
5S. Mc Menamin a J. Palmer: Essential Systems Analysis. Prentice Hall, 1984
6H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit,1992
7I. Vrana a K. Richta: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Grada 2004