EEE09E

Ekonomika podniků II. PaE

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické teorie, Ekonomika podniků I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické strategie podniku
v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele. Základními formami jsou přednášky, praktická cvičení a semináře.Vybraná témata budou zpracována s využitím PC učeben.

Kmenová literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,2003
2Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1999
3Synek M. a kol. Podniková ekonomika, C.H. Beck, 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1995
5Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada 1996
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Praha, 2003
7Zelená zpráva , Panoráma potravinářského průmyslu, MZe
8Čuba,F.,Hurta J,Trnka F: České zemědělství, Toko Zlín ,1998
9Čuba F,Hurta J: Zemědělství na rozcestí, Mondon Zlín ,2001
10Mařík,M. a kol.: Metody oceňování podniků,Ekopress Praha, 2003

Doporučená Literatura

1Sůvová H. a kol.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, Praha, bankovní institut,1999
2Kislingerová E., Nový I., a kol.: Chování podniku v globalizujícím se prostředí, C.H.Beck, 2005
3Dluhošová D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress, 2006
4Eschenbach R.: Controlling, Praha , ASPI, 2004
5Fotr J., Souček I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada Publishing 2005
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, C.H.Beck,2007
7Kislingerová E.: Oceńování podniku, C.H.Beck, 2007