VPV93E

Didaktika hlavního odborného předmětu I (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Ivan Miller, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 15
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je završit pedagogickou přípravu posluchačů v oblasti didaktických aplikací. Studenti si ujasní postavení oborové didaktiky v souvislosti jinými pedagogickými i odbornými disciplínami. Seznámí se s koncepcí vzdělávání a výchovy v odborných předmětech včetně vycházející z příslušných souvisejících legislativních předpisů. Osvojí si principy principy didaktické transformace vědeckých poznatků z oblasti jejich odborné specializace do učiva příslušných odborných předmětů vyučovaných na středních odborných školách a učilištích. Dokáží formulovat cíle výchovy a vzdělávání v příslušných odborných předmětech, vyčlenit obsah učiva a diferencovat jej, vybrat účinnou formu a metodu na základě znalostí jejich didaktické účinnosti.
Didaktiky odborných předmětů budou členěny podle zaměření posluchačů na:
Didaktiku zemědělských předmětů
Didaktiku předmětů lesnictví a krajinného inženýrství
Didaktika technických předmětů
Didaktika ekonomických předmětů
Pro výuku budou využity konzultační soustředění jak ve formě přednášek, cvičení pro nácvik didaktických dovedností a samostatná kontrolovaná studijní činnost dle pokynů vyučujícího s využitím LMS Moodle.

Kmenová literatura

1Slavík,M., Miller, I.: Oborová didaktika, textová studijní opora, ČZU 2004, ISBN 80-213-1145-2
2Ouroda,S.: Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu, MZLU Brno 1999
3Drahovzal,J. a kol: Didaktika odborných předmětů, Paido Brno 1997, ISBN 80-85931-35-4
4Skalková, J.: Obecná didaktika, ISN Praha, ISBN 80-85866-33-1
5Kalhous,Z., Obst,O.: Školní didaktika, Portál, Praha 2002 ISBN 80-7178-253-X
6Učební dokumenty pro OŠ
7Rámcové vzdělávací programy dostupné URL http:// www.nuov.cz
8Profesní profily dostupné URLhttp:// www.nuov. cz

Doporučená Literatura

1Slavík,M., Miller, I.: Oborová didaktika, textová studijní opora, ČZU 2004, ISBN 80-213-1145-2
2Ouroda,S.: Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu, MZLU Brno 1999
3Drahovzal,J. a kol: Didaktika odborných předmětů, Paido Brno 1997, ISBN 80-85931-35-4
4Rámcové vzdělávací programy, profesní profily, dostupné URL http:// www.nuov.cz
5Moodle, kurz Didaktika odborných předmětů