ELXA1Z

Čínština A 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je zvládnutí základů moderní hovorové čínštiny, její standardní formy, tzv. pchu-tchung chua (obecné mluvy). Studenti si osvojí pravidla čínského písma, výslovnost čínštiny i její přepis latinkou, základní gramatické a etymologické vztahy, což jim umožní orientovat se samostatně v čínském jazykovém prostředí i prohlubovat dále své znalosti samostudiem. Získají schopnost komunikace v běžných situacích a seznámí se i s reáliemi čínského světa. Primárně se budou učit tradičním formám znaků čínského písma, jak se používají dnes na Tchaj-wanu, ale seznámí se i s jejich zjednodušenými formami používanými v ČLR.
V jednoduchých dialogických textech budou studenti poznávat gramatiku a novou slovní zásobu, v konverzačních cvičeních budou rozvíjet schopnost samostatného projevu a kombinace. Značná část každé lekce, zvláště zpočátku, bude též věnována fonetickým cvičením, neboť studenti čínštiny si musí osvojit zcela odlišnou a nezvyklou výslovnost.

Kmenová literatura

1Kučera, Ondřej. 2005. Učebnice čínských znaků. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
2Švarný, Oldřich. 1991. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech. FF Univerzity Komenského, Bratislava.
3Vochala, Jaromír. 1975. Úvod do čínského, japonského a korejského písma. SPN, Praha.
4Practical Audio-visual Chinese I.. 1999. Zhengzhong shuju, Taibei.
5Švarný, Oldřich. 1998. Učební slovník jazyka čínského. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
6Švarný, Oldřich + Uher, David. 1997. Úvod do studia hovorové čínštiny. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
7chinesepod: http://www.chinesepod.com/
8a další internetové zdroje jako doplňkový materiál

Doporučená Literatura

1Kučera, Ondřej. 2005. Učebnice čínských znaků. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
2Švarný, Oldřich. 1991. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech. FF Univerzity Komenského, Bratislava.
3Bakešová, Ivana. 1992. Taiwan, jiná Čína. Nakl. Petr P. Pavlík, Havířov.
4Blunden. Caroline + Elvin, Mark. 1997. Svět Číny. Knižní klub, Praha.
5audio: chinesepod: http://www.chinesepod.com/