EHL08Z

Politologie a současnost - LF

KHVGarant předmětu: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecný přehled (společenské vědy, historie, současné dění)
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení politiky jako nepominutelné aktivity podstatně ovlivňující každodenní život lidí. Poznání politických vztahů a mechanismů praktické politiky a jejího dopadu na ekonomiku a zemědělství by mělo vést k růstu politické kulturnosti absolventů a následně k posilování politických pozic venkova. Formy výuky: přednášky s diskusemi a rozbory konkrétních situací.

Kmenová literatura

1Cabada, L. – Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002
2David, R.: Politologie: základy společenských věd. FIN, Olomouc 1995 – 2003
3Heywood, A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994
4Čmejrek, J. – Dostál, P. – Kubálek, M. – Pátek, Z.: Moderní společnost a problémy politiky. skripta PEF ČZU 1999-2003
5Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995
6Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
7Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství. SLON, 2001
8Čmejrek, J.: Zemědělství a venkov v politickém procesu. ČZU, Praha 2001.
9Fiala, P. – Pitrová, M.: Evropská unie. CDK, Brno 2003

Doporučená Literatura

1Brokl, L.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997
2Berg-Schlosser, D. – Stammen, T.: Úvod do politické vědy. ISE, Praha 2000
3Novák, M.: Systémy politických stran. SLON, Praha 1997
4Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. OIKOMENH, Praha 1998
5Sartori, G.: Teória demokracie. Archa, Bratislava 1993
6Říchová, B.: Přehled moderních politologických teori., Portál, Praha 2000
7Říchová, B.: Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002