EPE30E

Geografie náboženství

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Základním cílem předmětu je, aby studenti získali přehled nejen o hlavních světových a dalších významných náboženstvích v závislosti na jejich geografickém rozmístění, ale aby se seznámili i s okolnostmi proniknutí náboženství do dané oblasti, historickým pozadím a vzájemným ovlivňováním místní kulturou závislou na geografických podmínkách. Kurz se bude zabývat i vznikem věroučných a liturgických odchylek, jejichž významnost a četnost často souvisí se vzdáleností od centra daného náboženství, respektive místa jeho vzniku

Kmenová literatura

1Horyna, B. Úvod do religionistiky. Praha: Oikúmené, 1994.
2Lužný, D. Náboženství a moderní společnost: sociologická teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
3Rémond, R. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: Lidové noviny, 2003.
4Wolf, J. Kdo je – kdo není v hnutí Nového věku. Praha: Votobia, 2000.

Doporučená Literatura

1Kniha Mormon, Praha 1933 (1999).
2Singh, Nikky-Guninder Kaur. Sikhismus. Praha 1998.
3Slovník biblické kultury. Praha 1995.