EREE4E

Řízení změn PAE KS

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků, Management, Marketing, Poradenství pro podnikatele a manažery, Personální řízení
Popis, cíl a formy výuky:Rozšířit studentům odborný přehled v problematice řízení a kontroly podnikových procesů, poskytnout možnost prostudovat a ověřit si teoretická východiska metod využitelných při řízení změn, zejména při řízení inovací a zavádění úspornější a flexibilnější výroby či služeb. Zpřesnění poznatků a získání praktických dovedností pro tvorbu inovačních projektů (i pro řízení jejich realizace) poskytne spolupráce s externími odborníky z podnikové praxe v oblasti riskmanagementu, revitalizace podniků a implementace systému Kaizen v řízení podniku. Spolupráce je zajišťována v rámci seminářů a dále formou individuálních konzultací.
Cílovým výstupem studia předmětu je vypracování a ústní obhajoba semestrálního projektu, jehož náplní je uplatnění vybraných metod analýz a syntéza - návrh řešení pro management inovací.Srovnávací studium současných, zejména nejvíce uznávaných zahraničních koncepčních přístupů k řízení strategického obratu podniků, orientovaného na přísné řízení a kontrolu kvality, na zákazníka a na celkové zvýšení hospodárnosti.
Seznámení s relevantními novými metodickými nástroji strategického a operativního řízení, přičemž podstatou studia je současné pojetí komplexního - systémového řešení a praktické uplatnění procesního řízení.

Kmenová literatura

1Řepa,V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2006
2Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Příklady a cvičení na CD ROM. PROFESS CONSULTING,s.r.o., Praha, 2005
3Vlček,R.: Hodnota pro zákazníka. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
4Kotter,P.J.: Vedení procesu změny. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
5Masaaki,I.: Kaizen. Computer Press,a.s., Brno, 2004
6Masaaki,I. Gemba Kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Computer Press,a.s., Brno, 2005
7Hayes,R.H.,Wheelwright,S.C.: Dynamická výroba.,VICTORIA Publishing,a.s., Praha,1993
8Kavan,M.: Výrobní a provozní management. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
9Heřman,J.: Řízení výroby. Vydavatelství MELANDRIUM, Slaný,2001
10Němec,V.: Projektový management. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
11Basl,J.: Podnikové informační systémy. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
12Pitra,Z.: Inovační strategie. GRADA Publishing,a.s., Praha, 1997
13Nenadál,J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Quality Management. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
14Staněk,V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2003
15Macík,K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu. MONTANEX,a.s., Ostrava,1999

Doporučená Literatura

1Řepa,V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2006
2Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Příklady a cvičení na CD ROM. PROFESS CONSULTING,s.r.o., Praha, 2005
3Vlček,R.: Hodnota pro zákazníka. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
4Kotter,P.J.: Vedení procesu změny. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
5Masaaki,I.: Kaizen. Computer Press,a.s., Brno, 2004
6Masaaki,I. Gemba Kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Computer Press,a.s., Brno, 2005
7Hayes,R.H.,Wheelwright,S.C.: Dynamická výroba.,VICTORIA Publishing,a.s., Praha,1993