EHEL7E

Metody a techniky sociálního výzkumu Litoměřice KS

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Obecná a aplikovaná sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je koncipován jako metodologický kurs pro samostatné zvládnutí základních metod a technik sociologického výzkumu. Klasické i alternativní techniky sběru dat jsou doplněny o různé způsoby práce s daty, interpretace a použití pro praktické účely.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami kvantitativního i kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Na seminářích budou procvičovány jednotlivé techniky v návaznosti na témata probraná při přednáškách. Na konci kursu by studenti měli být schopni sami zvolit vhodné přístupy pro zkoumání problémů, připravit empirické šetření, zvládnout interpretaci získaných dat a navrhnout využití získaných poznatků pro řešení konkrétních situací.

Kmenová literatura

1Babbie, E.: The practice of social research (7. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995
2Bauman, Zikmund: Sociologie. Praha 1966
3Berg, B. L.: Qualitative research methods for the social sciences (2. vydání). Allyn & Bacon, 1995
4Buriánek, J., Urbánek, E.: Základy sociologie. Praha SaM 1991
5Buriánek, J.: Sociologická metodologie: přetrvávající spory a další pokroky. Universita Karlova, Praha, 1994
6Corbin, J., Strauss, A.: Grounded theory method: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13, str. 3-21, 1990
7Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of qualitative Research. Sage, Thousand Oaks, CA. 1994
8Giddens, A.: Sociologie. Argo, 1999
9Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Universita Karlova, Praha, 1997
10Keller, J.: Nedomyšlená společnost. Doplněk, Brno 1992
11Keller, Jan: Dvanáct omylů sociologie. SLON, Praha 1995
12Kol.: Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha, SLON 1992
13 Lofland, J., Lofland, L. H.: Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis (3. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995
14Malý sociologický slovník. Svoboda, Praha, 1970
15Petrusek, M.: Alternativní sociologie. Praha, KOS 1992

Doporučená Literatura

1Berger, P.L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
2Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
3Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd - psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1996
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha, 1992
5Keller, Jan: Úvod do sociologie. SLON, Praha 1992