EHE04E

Sociální antropologie

KHVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Věda, filosofie a společnost (1. roč.)
Popis, cíl a formy výuky:Studenti získávají slovní zásobu základních pojmů ze sociální anthropologie, integrované v Bennetově programu, zahrnujícím sociální vědy a vědy humanitní, s vědami o přírodě. Absolventi získávají schopnost spojovat tuto znalost z různých vědních oborů, což jim pomáhá lépe definovat problémy tak, aby kdykoli mohli zvládnout jejich složitost. Avšak témta, zahrnující existující pohledy na společenství a společnost, jim umožní nejen mít informace o těchto pojmech.Tyto pojmy a schopnosti využijí v prezentaci projektů vybraných sociálních témat na počítači, s doprovodným
výkladem, diskuzí a obhajobou svého stanoviska. Studenti se tak učí sdělovat (specialistům i laikům) své znalosti, závěry a hypotézy. Základní znalost pojmů, zákonů, metod, modelů a teorií umožňuje studentům obeznámit se se systémovým interdisciplinárním přístupem k antropologickému studiu společností a získat celkovou orientaci v oboru, který od 70. let 20. století představuje jeden z integračních prvků mezi přírodními vědami a humanitními a sociálními studiemi. Témata zahrnující moderní hlediska na společenství a společnost umožní studentům blíže se s těmito pojmy seznámit. Seznámí se také s procesy socializace a enkulturace. Četba doporučené a základní literatury v souvislosti s vybranými tématy semestrální práce v navazujících cvičeních umožní studentům získat hlubší vhled do související problematiky.

Kmenová literatura

1Harre, R.(1979) Social Being. Oxford: Blackwell
2Hinde, R.A. (1987) Individuals, Relationships, and Culture. Links between ethology and the social sciences. Cambridge: Cambridge Univ. Press
3Karabel , J. and Halsey, A.M. (Ed.)(1977) Power and Ideology in Education. New York: Oxford Univ. Press
4Kohlberg, L.(1969) Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization: In: D.A. Coslini( Ed.) Handbook of Socialization Theory and
5Murdock, G.P. (1981) Social Structure. New York
6Mueller, K.(2002) Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna. Praha: Sociologické
7Wright R. (2000,2002) Nonzero, The Logic of Human Destiny. New York: Pantheon Books, Víc než nic”, přel. A. Hradílek, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002
8Wright R. (1994, 1996) The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life.New York: Pantheon Books, “Morální zvíře”, přel. A. Hradílek, Praha:

Doporučená Literatura

1Murphy, R.F.(1989, 2001) Cultural and Social Anthropology. An Overture. Englewood
2Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 3rd. ed., “Úvod do kulturní a sociální antropologie”,přel. H.Červinková, Praha: Sociologické nakladatelství
3Soukup, V. (2000) Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál
4Šubrt, J. (1995) Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha: Karolinum-Univerzita Karlova