EHE34E

Sociální a regionální rozvoj HKS

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:evropská integrace a environmentální ekonomika, metody a techniky sociálního výzkumu
Popis, cíl a formy výuky: Cílem předmětu je představit studentům teoretické základy ovlivňující konkrétní strategie regionálního rozvoje, a to především v jeho sociální dimenzi a se zaměřením na venkov. Na těchto základech studenti získávají znalosti a dovednosti v konkrétních postupech při navrhování konkrétních strategií regionálního rozvoje, což je hlavním výstupem z tohto předmětu. Ten směřuje také k pochopení úlohy sociálních a kulturních faktorů regionálního rozvoje, které tvoří jádro endogenních přístupů k regionálnímu rozvoji. Další cíl předmětu spočívá v seznámení studentů s postupy řešení nerovností mezi regiony a mezi městem a venkovem aplikovanými na úrovni Evropské unie a ČR. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení. Zatímco přednášky mají teoretický charakter, cvičení jsou do značné míry praktická. Studenti na nich na základě svých znalostí z přednášek a prostudované literatury připravují návrhy týkající se různých aspektů rozvoje venkova/regionů či obcí, řeší zadané úkoly nebo se k dané problematice vyslovují formou diskuse. Na cvičeních jsou též detailizovány některé poznatky z přednášek. K práci na cvičeních jsou využívány multimediální prostředky se zpracovanými a připravenými skutečnými problémy rozvoje obcí zjištěnými členy katedry během výzkumů.
Předmět začíná přiblížením těch východisek sociálních věd, které se podílely na praktických opatřeních spojených s regionálním/rurálním rozvojem (otázky uspořádání prostoru – regionalizace /definování regionů a zónování prostoru/ a problematika změny – rozvoj /sociální změny, modernizace/). Na tomto základě se zabývá otázkou urbanizace a záležitostmi vztahů města a venkova, včetně jejich podoby v současném globalizovném světě. Předmět odkazuje také na otázky hodnocení projektů/programů rozvoje a vede studenty k nacházení jejich cílů a výstupů, výsledků a dopadů (včetně měřitelných indikátorů, a to i v oblasti sociální). Jádrem předmětu je otázka nerovností mezi regiony. Proto jsou vysvětlovány příčiny nerovností mezi regiony a ukázány různé způsoby řešení těchto disparit. Za tímto účelem je pracováno s modelem integrovaného endogenního rozvoje jako základem modernizačních strategií. Je přiblížen ekonomický, environmentální, politický a především sociálně kulturní rozměr tohoto modelu. Studenti jsou vedeni k umění identifikovat sociální a kulturní potenciály rozvoje v určitých regionech a využívat je pro rozvoj těchto regionů. Všechny tyto myšlenky jsou rámovány odkazy na konkrétní principy a náplň regionální politiky ČR a EU a politiky ČR a EU ve vztahu k venkovu.

Kmenová literatura

1Adamčík, S. 1997. Regionalistka, regionální politika a veřejná správa. Opava: FPF Slezská univerzita.
2Blažek, B. 1998. Venkov, město média. Praha: Sociologické nakladatelství.
3Douwe van der Ploeg, J., Renting, H. Minderhound-Jones, M (eds.). 2000. The Socio-Economic Impact of Rural Development: Realities and Potentials. Sociologia Ruralis 40 (4): 391-543
4Frič, P. a kol. 2004. Česká soda v Evropské unii (Scénáře strategického chování ČR v EU). Praha: CESES FSV UK a G plus G s.r.o.
5Johaentges, A. 1996. Das Dorf als Wohnstandort. Bonn: Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V., Bonn.
6Lošťák, Michal. 1999. Projekty rozvoje venkova a jejich realizace. Zemědělská ekonomika 45(2): 85–91.
7Lowe, P. 2000. The Challenges for Rural development in Europe. Pp. 19-31 in Conference Proceedings (5th European Conference on Higher Agricultural Education): “From Production A
8Mlčoch, L. 1996. Institucionální ekonomie (učební text pro studenty vysokých škol). Praha: Karolinum.
9Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV
10Skokan, K. 2004. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis.
11Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2001. Praha: IFEC
12Bauman, Z. 1999. Globalizace. (Důsledky pro člověka). Praha: Mladá fronta
13Hudečková, Helena a Jehle, Raimund. 1997. Rurální rozvoj: zahraniční zkušenosti. Sborník Jihočeské university, 22(2): 75-81. České Budějovice: JU.

Doporučená Literatura

1Blažek, J. Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha: Karolinum
2Celé číslo časopisu Zemědělská ekonomika, 1998, roč. 44, č. 8 (celé číslo tohoto časopisu je o venkovském rozvoji. Pp.337-384. Popř. další čísla tohoto časopisu).
3Jehle, R. 1998. Pojetí endogenního rurálního rozvoje a jeho zavádění do regionální politiky v České republice. Zemědělská ekonomika 44(1): 9-17.
4Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU
5Lošťák, M. 1999. Projekty rozvoje venkova a jejich realizace. Zemědělská ekonomika 45(2): 85-91.
6Národní rozvojový plán 2004-2006.
7Vize rozvoje ČR do roku 2015. 2000. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK