EHE32E

Problematika neziskového sektoru HKS Bc.

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled, základy společenských věd ( filosofie, sociologie, politologie)
Popis, cíl a formy výuky:Předmět směřuje k širokému chápání každodenního života lidí na venkově v oblasti ekonomického, politicko-občanského, sociálního a sociokulturního života. Znalosti získané v tomto kurzu mohou studentům pomoci při uplatnění ve venkovských oblastech nejen v zemědělskopotravinářském komplexu, ale i ve státní správě a místní samosprávě, ve službách, v lokálních institucích, v soukromém sektoru i při vlastním podnikání.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i praktickými základy stále více se rozvíjejícího fenoménu současné společnosti - občanského sektoru. Studenti se seznámí s jeho vymezením, historií, současností, se základy legislativy, financování a organizace. Posluchač si rozšíří znalosti o smyslu a možnostech občanských aktivit. Lépe pochopí, co znamená pro každého podílet se na věci veřejné a být aktivním občanem. Kurz dá studentům základní znalostní výbavu pro řídící pracovníky státní i soukromé sféry, kteří ve své pracovní kariéře již musí počítat s implementací principu partnerství, zejména pak ve venkovském prostoru. Na základě získaných poznatků a dovedností se studenti naučí orientaci v současné společenské realitě v praxi regionů – obce, města, kraje, role občanské společnosti v životě komunit i komunitní filantropie.
Formy výuky spočívají v přednáškách, seminářích, skupinových diskusích. Student si ověří aplikaci teoretických základů na praktických příkladech v oblasti občanské společnosti, které jsou připraveny pro účely výuky.

Kmenová literatura

1Alan, J.: Dialogy o občanské společnosti, Slon, Praha, 1995.
2Banfield, E.C.: Občanská ctnost. Občanský étos a občanství v liberálně demokratických společnostech, Victoria Publishing, Praha, 1995.
3Čihovská, V., Hanuláková, E., Harna, I., Lipianská, J.: Marketing neziskových organizácií, Eurounion, Bratislava, 1999.
4European Commission. Communication from the Commission on promoting the role of voluntary organizations
5Frič, P. a kol.: Strategie rozvoje neziskového sektoru v ČR, Fórum dárců, Praha, 2000.
6Frič, P., Šilhánová, H.: Rozhovory o neziskovém sektoru , Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha, 1997.
7Šmahlík, F.: Občanská společnost v moderním státě, Doplněk, Brno, 1995.

Doporučená Literatura

1Drucker, P.F.: Řízení neziskových organizací, Management Press, Praha, 1994.
2Filantropie v České republice a účast občanů na věcech veřejných. Open Society Fund, Praha 2000.
3Frič,P., Goulli, R.: Neziskový sektor v ČR, Eurolex Bohemia, Praha, 2001.
4Frič,P., Goulli, R.: Neziskový sektor v ČR, Eurolex Bohemia, Praha, 2001.
5Kolektiv autorů: Občanský sektor. Studie a souvislosti. FHS, UK Praha, 2002.
6Obecné otázky neziskového sektoru. Agnes. Praha, 1999.
7Potůček, M.: Nejen trh, Slon, Praha, 1997.