EEA71E

Základy podnikové ekonomiky - KsBR

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Zajistit pochopení a osvojení si základních ekonomických pojmů, kategorií, vztahů a potřebných metodických postupů
pro hodnocení všech jevů províhajících v podnicích z hlediska ekonomického.
Obsah předmětu je zaměřen na pochopení a osvojení si důležitých ekonomických kategorií, vztahů a přístupů potřebných k orientaci a využívání pro všechny řídící pracovníky a podnikatele v agrárně-potravinářském komplexu. V předmětu se probírá ekonomická klasifikace výrobních zdrojů v zemědělství, vymezují a kvantifikují se ekonomické kategorie výsledků výroby a nákladů. Jsou charakterizovány rozhodující ekonomické vztahy: Probírá se podstata a fungování ekonomických nástrojů řízení v tržních vztazích.

Kmenová literatura

1Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF CZU, 2006
2Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, C.H. Beck, Praha 2002
3Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE Praha, 1993
4Brealey R., Myers S.: teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, Praha 1992
5Valach J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress 1999
6Žídková D.: Investice a dlouhodobé financování, PEF ČZU v Praze, 2004
7Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8Živnostenský zákon č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Doporučená Literatura

1Homolka J., Mach J.: Základy podnikové ekonomiky, PEF ČZU, 2006
2Rosochatecká E.: Ekonomika podniků, PEF ČZU, 2006
3Zpráva o stavu českého zemědělství, MZe ČR, Praha 2006