EJEJ3E

Občanské právo VSRR k.s. Jičín

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači v rámci výuky občanského práva se seznámí se základními právními pojmy a instituty občanského práva a osvojí si mechanismus fungování soukromoprávních vztahů v ČR. Věcný obsah předmětu se shoduje s předměrem prezenčního studia EJE 08E Občanské právo VSRR. Obsah předdnášek a cvičení je upraven s ohledem na rozsah přímého kontaktu se studenty. Podstatnou část přípravy studentů představuje samostudium. Pomocné materiály k samostudiu jsou studentům zpřístupňovány elektronixky.

Kmenová literatura

1Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J., Základy občanského práva 4. vyd., Vydav. a naklad. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009
2Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.Beck, Praha 2006
3Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 1, ASPI Publishing 2002
4Knappová M., Švestka a kol. Občanské právo 2, ASPI Publishing 2002
5Knappová , M., Švestka, J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné. Díl 3. Závazky. 4. vydání. Praha ASPI, 2006
6Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Plzeň. Aleš Čeněk 2007
7Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákoník. 10. vydání. Praha. C. H. Beck, 2006

Doporučená Literatura

1Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J., Základy občanského práva 4. vyd., Vydav. a naklad. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009
2Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.Beck, Praha 2006
3Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Plzeň. Aleš Čeněk 2007
4Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění
5Listina základních práva a svobod